Rokoval výbor Rady ZO OZŠ SŠ krajov Banská Bystrica, Trenčín, Žilina

dátum uverejnenia: 1. 10. 2021
čas: 10:58
kategórie: Združenie stredného školstva

Rokoval výbor Rady ZO OZŠ SŠ krajov Banská Bystrica, Trenčín, Žilina

V priestoroch Rekreačného zariadenia OZ PŠaV na Slovensku CROCUS Kežmarské Žľaby sa v dňoch 23. -24. 9. konalo prvé zasadnutie Výboru Rady ZO OZ OZŠ SŠ BB, TN, ZA aj za účasti zvolených členov sekcií a komisií pracujúcich pri našej Rade ZO. Išlo o prvé rokovanie po konferencii, ktorá sa konala v závere augusta vo Zvolene.

Vzhľadom k tomu, že na konferencii boli zvolení viacerí noví členovia výboru Rady aj sekcií, stretli sme sa a rokovali na rozšírenom zasadnutí výboru, kde sme prizvali aj členov sekcií a komisií zvolených za jednotlivé kraje. Vo výbore našej Rady bude v nasledujúcom období pôsobiť až sedem nových funkcionárov a podobne sa obmenilo aj zloženie v sekciách a komisiách. Aj preto sme boli veľmi radi, že sa nášho rokovania zúčastnili členovia vedenia Zväzu na čele s predsedom OZŠ p. Pavlom Ondekom, podpredsedníčkou Zväzu a predsedníčkou Združenia ZŠ p. Indrig Gamčíkovou a v neposlednom rade aj s členom nášho výboru a súčasne podpredsedom Zväzu a predsedom Združenia SŠ p. Petrom Dankom. Informácie o spolupráci či nespolupráci s MŠVVaŠ, o stave kolektívneho vyjednávania, o organizačnej štruktúre zväzu, informácie o legislatívnom procese a zmenách, ktoré sa nám podarilo presadiť, ako aj možnosť večerných neformálnych rozhovorov sme všetci uvítali a mnohí z nás mali možnosť sa s vrcholovými predstaviteľmi nášho Zväzu zoznámiť a diskutovať prvý krát.

Stretnutie však nebolo zamerané len na spoznávanie sa či neformálny program. Počas dvojdňového rokovania zasadali jednotlivé sekcie a komisie, podnety a závery ktorých budeme presadzovať v práci sekcií pri Združení SŠ a v následných rokovaniach s orgánmi štátnej správy a samosprávy. Na svojom samostatnom zasadnutí rokoval aj výbor Rady ZO, kde sme si stanovili ciele, dohodli spôsoby komunikácie medzi zasadnutiami výboru, posúvanie toku informácií obidvomi smermi - aj smerom k členskej základni, ale aj smerom od členov nášho zväzu na ZO k funkcionárom na úrovni krajov, regiónov či vedenia Zväzu.

Myslím si, že prvé spoločné rokovanie položilo dobré základy našej spolupráce v nasledujúcom päťročnom volebnom období. Ja osobne som odchádzal z Kežmarských Žľabov s dobrým pocitom, že sa formuje partia cieľavedomých ľudí, ktorí chcú momentálny stav nielen kritizovať, ale aj pomôcť k dosiahnutiu zmeny a cieľov, o ktorých sme na výbore aj sekciách hovorili. Teším sa na spoluprácu so všetkými, ktorí chcú priložiť ruku k dielu. A v neposlednom rade - nepôjde to bez informovanosti a podpory členskej základne na našich školách a zariadeniach, k čomu zas potrebujeme dobrú spoluprácu s predsedami ZO. Verím, že napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii sa nám podarí zorganizovať naplánované Zhromaždenia predsedov v jednotlivých krajoch.

Mgr. Boris Matušek

predseda Rady ZO OZŠ SŠ BB, TN, ZA

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7