Medzinárodná činnosť OZ PŠaV

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku začal svoju medzinárodnú činnosť asi rok po svojom vzniku – v r. 1991. Náš zväz je jedným zo zakladajúcich členov Education International (Medzinárodná celosvetová odborárska organizácia pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov) a ETUCE - Európsky odborársky výbor pre vzdelávanie. Predseda OZ PŠaV je stály člen výboru ETUCE, ktorý sa schádza 2 krát ročne v Bruseli. V rámci ETUCE sa náš zväz zapája do rozhodovania o otázkach týkajúcich sa školstva na Európskej úrovni ako sociálny partner Komisára EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.

V rámci nášho členstva v európskych odborárskych štruktúrach sa OZ PŠaV aktívne zúčastnilo viacerých projektov, ktoré zastrešovalo ETUCE v spolupráci s Európskou komisiou.

Spomenieme len niektoré:

1.) Projekt pod názvom „Kvalitné rovnocenné vzdelávanie rómskych detí“ , ktorý po záštitou EK a ETUCE organizoval holandský odborový zväz učiteľov AOb. Projekt trval tri roky a zúčastnili sa ho odborové zväzy z Maďarska, Bulharska a Slovenska. Záverečná konferencia k tomuto projektu za účasti vysokých predstaviteľov ETUCE, PEŠ, prizvaných hostí zo slovenskej vlády a iných slovenských organizácií sa uskutočnila v Bratislave.

2.) Projekt ,,Učiteľské odbory prispievajú k prevencii skorého odchádzania detí zo škôl prostredníctvom využívania informačno-komunikačných technológií pri vzdelávaní“ priniesol mnoho zaujímavých skúseností a poznatkov z práce odborov v zahraničí a využívania IKT v školstve. záverečná konferencia tohto projektu sa konala v Bratislave

3.) Náš zväz bol aj súčasťou projektu ,,Nový európsky sektorový sociálny dialóg vo vzdelávaní“, pričom zástupca zväzu bol v užšej pracovnej skupine pre prípravu projektu. V rámci projektu sa uskutočnili semináre a workshopy v partnerských štátoch. V Bratislave sa nám pod hlavičkou projektu podarilo zorganizovať stretnutie zástupcov ministerstva školstva, samosprávy a odborárov, pri ktorom sme diskutovali o slabých miestach sociálneho dialógu v školstve na Slovensku a o možnostiach na jeho zlepšenie. Účastníci semináru sa zároveň dozvedeli viac o fungovaní sociálneho dialógu v školstve na európskej úrovni a jeho prepojenie s národným sociálnym dialógom.

4.) Prínosná je účasť zväzu v projekte CEYTUN, ktorý spája mladých odborárov z krajín strednej Európy a raz ročne prináša konferencie, na ktorých si môžu budúci odborárski lídri vymieňať skúsenosti s kolegami z okolitých krajín a diskutovať na aktuálne problémy v pracovno-právnej a celospoločenskej oblasti.
Zástupca zväzu je tiež členom poradného orgánu ETUC pre prípravu koncepcie na organizovanie a nábor nových členov odborov po celom svete.

OZ PŠaV má svojho stáleho zástupcu v poradnom výbore Európskej komisie pre odborné vzdelávanie a tréning (ACVT), v centre pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), V stálom výbore ETUCE pre vyššie vzdelávanie a výskum (HERSC), v vo výbore pre celoživotné vzdelávanie (LLL) ako aj v stálej skupine v rámci Európskeho sektorového sociálneho dialógu vo vzdelávaní (ESSDE). 

Okrem vyššie uvedených aktivít spolupracuje OZ PŠaV aktívne na bilaterálnej úrovni s viacerými európskymi odborovými zväzmi učiteľov, napr. ČR, Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Holandsko, Slovinsko a iné. V rámci tejto spolupráce sa stretávajú predstavitelia zväzov na výmenných pobytoch a rôznych akciách ako sú spoločné projekty alebo zjazdy jednotlivých odborových zväzov. 

 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7