Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Vzdelávanie a projekty

Vzdelávanie

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie, vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu, čo mu vyplýva s ustanovenia § 4 príslušného zákona.

Na tento účel slúži profesijný rozvoj, je to proces rozvíjania, prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií, získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkon činnosti vedúceho odborného zamestnanca, získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa, overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií.

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje podľa profesijných štandardov a v súlade so súčasným vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti.

Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy. Riaditeľ vydáva plán profesijného rozvoja po prerokovaní v pedagogickej rade, so súhlasom zástupcov zamestnancov a po schválení zriaďovateľom. Plán profesijného rozvoja vydáva riaditeľ najmenej na jeden školský rok a najviac na päť školských rokov, je možnosť ho počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi potrebami školy, samozrejme po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade.

Odborový zväz pracovníkov školstva na Slovensku sa stal poskytovateľom inovačného vzdelávanie.

Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Základné informácie o inovačnom vzdelávaní:

Aký je rozsah? rozsah 50 h

Kto môže byť odborný garant?

Zamestnanec poskytovateľa s najmenej:

•    VŠ 1. stupňa + 5 rokov praxe v oblasti obsahu vzdelávania

•    Úplné stredné odborné vzdelanie s najmenej 10 rokov praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka

Ako sa ukončuje inovačné vzdelávanie?

Záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.

Komu môžeme poskytovať vzdelávanie:

V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. - Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: - učiteľ - majster odbornej výchovy - vychovávateľ - korepetítor - školský tréner - pedagogický asistent - zahraničný lektor - učiteľ profesijného rozvoja 3 / 3 - školský špeciálny pedagóg - psychológ a školský psychológ - špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg - kariérový poradca - logopéd a školský logopéd - liečebný pedagóg - sociálny pedagóg

Aké oprávnenia má Odborový zväz pracovníkov školstva:

1. Obsahové zameranie inovačných vzdelávacích programov je uvedené podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. na inovačné vzdelávanie v oblasti informatizácie, informatickej bezpečnosti a prevencie, dištančné formy vzdelávania, inovácie vo využívaní didaktických pomôcok a didaktických technológií pod názvom: Pracovná činnosť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v podmienkach informatizácie spoločnosti.

2. Obsahové zameranie inovačných vzdelávacích programov je uvedené podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.. Inovačné vzdelávanie v prierezových témach osobnostného a sociálneho rozvoja, multikultúrnej výchovy, regionálnej výchovy, k prevencii a výchove k ochrane zdravia a k prevencii pred nežiaducim javom v školskom prostredí s ohľadom na vzájomné vzťahy pod názvom: Inovácie vo výchovno-vzdelávacom procese, podpora zdravého a bezpečného životného štýlu detí, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov.

Našou ambíciou je i poskytovanie základného modulu funkčného vzdelávania a získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického/ odborného zamestnanca vymedzených profesijnými štandardmi.

Podrobnosti o konkrétnych programoch budú postupne zverejňované na našom webovom sídle v časti Vzdelávanie.

S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na kovacova@ozskolstva.sk, č.t. 0949 009 103


 

Projekty

Vyšehradský fond

Grant Európskeho sociálneho fondu

EEA Grants – Norway Grants

Podprojekt projektu KOZ SR

Projekt Zlatý Amos

GRUNDVIG-PARTNERSTVO

header-innovationnorway


 

 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7