Funkcionári

Ing. Pavel OndekPredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Ing. Pavel Ondek

Narodený: 12. 12. 1956, Raslavice, okres Bardejov
Trvalé bydlisko: Raslavice
Rodinný stav: ženatý, 3 deti

Vzdelanie:

 • VŠT Košice – Strojnícka fakulta
 • SVŠT Bratislava – doplnkové pedagogické štúdium
 • UMB Banská Bystrica, Ekonomická fakulta – funkčné štúdium manažment školstva a školy

Prehľad zamestnaní:

 • ZPA Prešov – asistent konštruktéra
 • SPŠ strojnícka Prešov – učiteľ odborných predmetov
 • OZ PŠaV na Slovensku

Odborárska činnosť:

 • člen Výboru ZO
 • predseda ZO OZ PŠaV
 • predseda Revíznej komisie pri Rade ZO OZ PŠaV SŠ Východoslovenského regiónu
 • predseda Rady ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení Východoslovenského regiónu
 • člen Predsedníctva a Rady OZ PŠaV na Slovensku
 • člen Snemu KOZ SR,
 • predseda Regionálnej rady KOZ SR Košického kraja, člen krajskej Rady pre odborné vzdelávanie pri VÚC Košice

RNDr. Ingrid GamčíkováPodpredsedNíčka Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predseda Združenia základného školstva

RNDr. Ingrid Gamčíková

Narodená: 24. 5. 1963, Košice
Rodinný stav: rozvedená   
Trvalé bydlisko: Košice   

Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, aprobácia matematika – chémia   

Prehľad zamestnaní:

 • učiteľka
 • zástupkyňa riaditeľa školy
 • riaditeľka školy

Činnosť v odboroch:

 • predsedníčka ZO OZ PŠaV
 • predsedníčka Rady ZO OZ
 • predsedníčka Krajskej rady ZZŠ
 • členka Predsedníctva a Rady OZ PŠaV na Slovensku
 • členka Snemu KOZ SR

PODpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predseda Združenia stredného školstva 

ING. PETER DANKO

Narodený: 18. 10. 1969
Rodinný stav: ženatý
Trvalé bydlisko: Lučenec

Vzdelanie:

 • Technická univerzita Košice – odbor pozemné stavby
 • Technická univerzita Košice – doplňujúce  pedagogické štúdium

Zamestnanie:

 • Stredná odborná škola technická Lučenec – riaditeľ školy

 • Odborárska činnosť:
 • predseda základnej organizácie 
 • člen výboru Rady 
 • podpredseda Rady
 • člen Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu Banskobystrického samosprávneho kraja
 • člen regionálnej rady KOZ SR pre Banskobystrický kraj
 • zástupca KOZ SZ v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.Podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií MŠ SR

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Narodený: 2. 12. 1969, Žilina
Trvalé bydlisko: Nitra
Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Vzdelanie:

 • Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre – Agronomická fakulta – fytotechnický odbor
 • Prevádzkovo-ekonomická fakulta v Nitre – odbor učiteľstvo odborných poľnohospodárskych predmetov
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – doktorandské štúdium (PhD.) – odbor špeciálna rastlinná výroba

Prehľad zamestnaní:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Agronomická fakulta, Katedra rastlinnej výroby, odborný asistent.
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie.

Aktivita v odboroch:

 • člen OOZ PŠaV pri SPU v Nitre ako interný doktorand
 • člen OZ PŠaV pri SPU v Nitre ako zamestnanec
 • vedúci odborového úseku na Katedre rastlinnej výroby SPU v Nitre
 • predseda Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre,
 • člen Výboru vysokého školstva a priamo riadených organizácií OZ PŠaV na Slovensku
 • člen Predsedníctva zväzu OZ PŠaV na Slovensku


   

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7