Metodika pre základné organizácie

Právo zamestnancov združovať sa v odborových organizáciách deklarujú medzinárodné dohovory a  Ústava Slovenskej republiky. Podľa článku 37 ods. 2 Ústavy SR odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií, ako aj zvýhodňovať niektoré z nich v podniku, alebo v odvetví, je neprípustné. Činnosť odborových organizácií možno obmedziť zákonom. Vznik, činnosť a zánik odborovej organizácie OZ PŠaV na Slovensku (ďalej Zväz) je upravený zákonom číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov a čl. 5 stanov Zväzu. Odborová organizácia (ďalej ZO), ako združenie zamestnancov, vzniká zaevidovaním na OZ PŠaV a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Interné metodické usmernenie pre vznik, fungovanie a zánik ZO Vám poskytne príslušný predseda rady ZO (okresnej alebo krajskej), právnik zväzu, príp. špecialistka príslušného združenia. Zároveň Vám pomôžu s prípravou stanov a žiadosťou na registráciu organizácie na MVSR.

Všetky potrebné interné dokumenty, prihlášky, tlačivá a vzory stanov nájdete po prihlásení sa v databáze členov zväzu https://db.ozpsav.sk

Metodické usmernenie pre uzatváranie a obsahové zameranie kolektívnych zmlúv na rok 2022 nájdete po prihlásení sa v databáze členov zväzu: db.ozpsav.skPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7