Združenie SŠ

ZDRUŽENIE STREDNÉHO ŠKOLSTVA

Združenie stredného školstva (ďalej len Združenie SŠ) Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je autonómny profesijno-odborový orgán zväzu. Zabezpečuje realizáciu záujmov zamestnancov stredných škôl, špeciálnych škôl, školských zariadení, detských domovov a iných subjektov pôsobiacich v združení. Jeho postavenie a činnosť upravuje Štatút Združenia SŠ, schválený delegátmi VII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku. Predsedom Združenia SŠ je aktuálne Ing. Ivan Šóš, PhD.

Najvyšším orgánom združenia je výbor. Výbor má 9 členov:

1.    Ivan Šóš, predseda združenia a predseda Rady ZO OZ Bratislava, Nitra, Trnava

2.    Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ Banská Bystrica, Trenčín,   Žilina 

3.    Ľuboš Kvašňák, predseda Rady ZO OZ Košice, Prešov

4.    Alica Virdzeková, vedúca sekcie pedagogických zamestnancov gymnázií

5.    Jozef Ondrášik, vedúci sekcie pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl študijných a učebných odborov

6.    Božena Villinová, vedúca sekcie zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení

7.    Katarína Pecušová, vedúca sekcie technicko-hospodárskych profesií a robotníckych profesií

8.    Angelika Prevozňáková, vedúca sekcie školských internátov a školských zariadení

9.    Eva Klikáčová, vedúca sekcie zamestnancov detských domovov

Členovia výboru združenia sú zároveň aj členmi najvyššieho orgánu zväzu - Rady zväzu. Výbor sa vo svojej činnosti riadi schváleným plánom činnosti pre príslušný rok, schváleným rozpočtom združenia a programom a cieľmi pre príslušný rok.

Združenie vytvorilo tieto profesijno-odborové sekcie:

    sekcia pedagogických zamestnancov gymnázií

    sekcia pedagogických zamestnancov SOŠ študijných a učebných odborov

    sekcie technicko-hospodárskych zamestnancov a robotníckych profesií stredného školstva

    sekcia detských domovov

    sekcia zamestnancov školských internátov a zamestnancov školských zariadení

    sekcia zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení

Výkonným orgánom sekcie je výbor. Tvoria ho zástupcovia regiónov (krajov), ktorých delegujú regionálne orgány - Rady základných organizácií. Výbor vedie vedúci sekcie. Rokovania výborov sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej raz ročne. Členovia výborov zhromažďujú pripomienky, požiadavky, návrhy a námety na riešenie aktuálnych problémov členov. Vyjadrujú sa najmä k návrhom zákonov, vyhlášok a noriem vzťahujúcich sa na činnosť, pracovné a životné podmienky členov. Na svoje rokovania môžu pozývať zástupcov štátnej správy, samosprávy a i., ak si to vyžaduje prerokúvaná problematika.

Združenie počas 5 ročného funkčného obdobia reprezentuje a jeho činnosť zabezpečuje predseda združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá výboru združenia. Je členom vedenia zväzu, členom Predsedníctva zväzu, členom Snemu KOZ SR a členom Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Program a ciele Združenia SŠ na rok 2019:

1.    aktívne pôsobenie zamerané na upevňovanie rešpektovanej pozície Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku i Združenia stredného školstva na všetkých úrovniach s dôrazom na korektný a odborne podložený sociálny dialóg a pozitívnu PR

2.    podporovanie a pomoc zväzu v presadzovaní požiadaviek členov zväzu na  skvalitňovanie podmienok školstva na Slovensku

3.    zabezpečovanie promptného informačného servisu, zameraného na aktuálnu metodickú pomoc základným organizáciám a podporu vzdelávacích aktivít v rámci Združenia stredného školstva, vytvorenie publikácie pre ZO

4.    vytvárať opatrenia zamerané na stabilizovanie členov zväzu a získavanie mladých členov do odborov

5.    podporovanie všetkých návrhov smerujúcich na rozvoj starostlivosti o členov zväzu s využitím bonusov pre členov odborov

6.    spolupráca s partnerskými odborovými organizáciami, získavanie informácií a  pozitívnych skúseností z činnosti iných odborových zväzov na Slovensku ako aj zahraničných odborových zväzov pre oblasť  školstva a zamestnancov v školstve

7.    prostredníctvom zástupcov Združenia stredného školstva v pracovných komisiách, radách a iných orgánoch  presadzovať oprávnené požiadavky profesijných sekcií gymnázií, stredných odborných škôl, špeciálnych škôl, školských zariadení, THP a nepedagogických zamestnancov i Centier pre deti a rodiny.


 Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7