Združenie SŠ

ZDRUŽENIE STREDNÉHO ŠKOLSTVA

Združenie stredného školstva (ďalej len Združenie SŠ) Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je autonómny profesijno-odborový orgán zväzu. Zabezpečuje realizáciu záujmov zamestnancov stredných škôl, špeciálnych škôl, školských zariadení, detských domovov a iných subjektov pôsobiacich v združení. Jeho postavenie a činnosť upravuje Štatút Združenia SŠ, schválený delegátmi VIII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku. Predsedom Združenia SŠ je aktuálne Ing. Peter Danko.

Najvyšším orgánom združenia je výbor. Výbor má 9 členov:

1.   Peter Danko, predseda združenia

2.   Ivan Šóšpredseda Rady ZO OZ Bratislava, Nitra, Trnava

3.   Boris Matušek, predseda Rady ZO Banská Bystrica, Trenčín, Žilina

4.   Ľuboš Kvašňák, predseda Rady ZO Košice, Prešov

5.   Ľubica Fedorová, Sekcia gymnázií

6.   Peter Pavlík, Sekcia SOŠ

7.   Iveta Glaichová, Sekcia ŠI a ostatných ŠZ

8.   Božena Villinová, Sekcia špeciálnych škôl

9.   Mária Lapčáková, Sekcia nepedagogických zamestnancov

10.  Eva Klikáčová, Sekcia reedukačných centier a centier pre deti a rodiny

Členovia výboru združenia sú zároveň aj členmi najvyššieho orgánu zväzu - Rady zväzu. Výbor sa vo svojej činnosti riadi schváleným plánom činnosti pre príslušný rok, schváleným rozpočtom združenia a programom a cieľmi pre príslušný rok.

Združenie vytvorilo tieto profesijno-odborové sekcie:

    sekcia pedagogických zamestnancov gymnázií

    sekcia pedagogických zamestnancov SOŠ študijných a učebných odborov

    sekcie nepedagogických zamestnancov

    sekcia zamestnancov reedukačných domovov a centier pre deti a rodiny

    sekcia zamestnancov školských internátov a zamestnancov školských zariadení

    sekcia zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení

Výkonným orgánom sekcie je výbor. Tvoria ho zástupcovia regiónov (krajov), ktorých delegujú regionálne orgány - Rady základných organizácií. Výbor vedie vedúci sekcie. Rokovania výborov sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej raz ročne. Členovia výborov zhromažďujú pripomienky, požiadavky, návrhy a námety na riešenie aktuálnych problémov členov. Vyjadrujú sa najmä k návrhom zákonov, vyhlášok a noriem vzťahujúcich sa na činnosť, pracovné a životné podmienky členov. Na svoje rokovania môžu pozývať zástupcov štátnej správy, samosprávy a i., ak si to vyžaduje prerokúvaná problematika.

Združenie počas 5 ročného funkčného obdobia reprezentuje a jeho činnosť zabezpečuje predseda združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá výboru združenia. Je členom vedenia zväzu, členom Predsedníctva zväzu, členom Snemu KOZ SR a členom Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Program a ciele Združenia SŠ Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7