Združenie ZŠ

Združenie je autonómny profesijno-odborový orgán zväzu, ktorý zabezpečuje realizáciu profesijno-odborových záujmov najmä zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom sú mestá a obce. Združenie zastupuje záujmy aj zamestnancov škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov a zamestnancov iných subjektov, ktorí o to prejavia záujem.

Štruktúru združenia tvoria:

a) predseda združenia

b) plénum združenia

c) výbor združenia

d) profesijné sekcie združenia

e) krajské rady združenia

f) rady základných organizácií

•    na čele združenia je predseda združenia volený na päťročné obdobie delegátmi zjazdu OZ za Združenie základného školstva 

•    plénum združenia je najvyšším orgánom združenia medzi zjazdmi a tvoria ho predsedovia rád ZO

•    výbor združenia je výkonným orgánom združenia a tvorí ho predseda združenia a 22 členov z jednotlivých krajov, členovia výboru združenia sú zároveň členmi Rady zväzu

•    na zabezpečenie profesijných záujmov členov vytvára združenie sekcie, ktoré prerokovávajú odborné a profesijné záujmy členskej základne.

Združenie vytvára najmä tieto sekcie:

a) sekcia riadiacich zamestnancov,

b) sekcia pedagogických zamestnancov základných škôl,

c) sekcia pedagogických zamestnancov materských škôl,

d) sekcia pedagogických zamestnancov základných umeleckých škôl,

e) sekcia pedagogických zamestnancov centier voľného času,

f) sekcia pedagogických zamestnancov školských klubov detí,

g) sekcia odborných zamestnancov a zamestnancov poradenských zariadení,

h) sekcia zamestnancov školských jedální,

i) sekcia nepedagogických zamestnancov,

j) sekcia zamestnancov štátnej školskej inšpekcie.

•    na koordináciu činností a zabezpečovanie informačného toku na základné organizácie a ich rady, informačného toku zo základných organizácii a ich rád na združenie a zväz, ako aj na pomoc profesijným sekciám má združenie vytvorené svoje koordinačné orgány, krajské rady združenia. Krajskú radu tvoria volení zástupcovia rád základných organizácií spravidla v krajskej pôsobnosti

Predsedovia krajských rád Združenia ZŠ sú:

Bratislava – Božena Mizerová

Trnava – Zoltán Horváth

Nitra – Miroslav Kováč

Trenčín – Zdenka Tunegová

Banská Bystrica – Magdaléna Ponická

Žilina – Mária Barančíková

Prešov – Darina Nagyová

Košice – Ingrid Gamčíková

V Predsedníctve zväzu zastupujú Združenie ZŠ – predsedníčka združenia Ingrid Gamčíková, Darina Nagyová a Mária Csontosová.

Špecialistkou združenia je Yvonne Furdíková.

Ciele a program Združenia základného školstva na rok 2019 

Združenie základného školstva pri stanovovaní cieľov a programu na rok 2016 vychádza zo záverov VII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku v novembri 2015 a zo záverov prijatých delegátmi Z ZŠ na VII. zjazde OZ PŠaV na Slovensku.

Základné ciele Združenia ZŠ na rok 2019, ktoré určujú činnosť a aktivity združenia sú:

1.    Stabilizácia členskej základne.

2.    Informovanosť a vzdelávanie funkcionárov a predsedov ZO, informovanosť členov.

3.    Zlepšenie mzdových podmienok zamestnancov školstva.

4.    Obhajoba záujmov a oprávnených požiadaviek zamestnancov školstva

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7