Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Dom odborov

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (,,zväz”) je nezávislou, apolitickou a neziskovou organizáciou založenou v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 o združovaní občanov. V súčasnosti združuje zväz viac ako 48 tisíc svojich členov - pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov na všetkých typoch a úrovniach škôl a školských zariadení. Je tak druhým najväčším odborovým zväzom na Slovensku a najväčším zväzom v nevýrobnej sfére.

Zväz je členom Konfederácie odborových zväzov SR, Hospodárskej a sociálnej rady SR a zakladajúcim aktívnym členom medzinárodných organizácií Education International a European Trade Union Committee for Education. Zo zákona je sociálnym partnerom Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vedie sociálny dialóg s vládou a zamestnávateľmi a v procese kolektívneho vyjednávania obhajuje a presadzuje práva a oprávnené záujmy nielen svojich členov ale všetkých približne 150 000 zamestnancov školstva. Je založený na demokratických princípoch kolektívneho rozhodovania (Rada zväzu a Predsedníctvo zväzu) a budovaný zdola, od svojich základných organizácií na školách a školských zariadeniach.

Základnými atribútmi činnosti zväzu sú rozvoj školstva v demokratickej spoločnosti, sociálna a ekonomická starostlivosť, zamestnanosť, úroveň vzdelávania, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana všestranných záujmov a oprávnených požiadaviek školských zamestnancov. Zväz je odborno-profesijným združením a využíva znalosti a praktické skúsenosti svojej širokej členskej základne v procese pripomienkovania návrhov zákonov a ostatných právnych predpisov týkajúcich sa školstva.

Pre svojich členov zväz poskytuje bezplatné právne služby v pracovnoprávnej oblasti a v prípade dlhodobého členstva aj v občianskoprávnych a trestnoprávnych sporoch. Zväz pre svojich členov organizuje exkurzno-vzdelávacie zájazdy EXOD a poskytuje zvýhodnené rekreačné pobyty vo svojich zariadeniach vo Vysokých Tatrách a Slovenskom raji. Súčasťou zväzu sú aj inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorí pomáhajú školám a školským zariadeniam pri odstraňovaní nedostatkov v oblasti BOZP. Významnou aktivitou zväzu je aj poskytovanie akreditovaných vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania, pri ktorých sú členovia opäť finančne zvýhodnení.

Vytvorením Združenia základného školstva, Združenia stredného školstva a Združenia vysokých škôl a priamoriadených organizácií a pôsobením jednotlivých profesijných sekcií sa činnosť zväzu približuje k členskej základni. Zväz má v regiónoch vytvorené okresné a krajské Rady základných organizácií podľa príslušnosti k združeniam, ktoré majú proporcionálne zastúpenie v rozhodovacích orgánoch Zväzu. Zväz kladie dôraz na stabilitu slovenského školstva a rozvoj vzdelávania porovnateľného s vyspelými krajinami Európskej únie. Svojou snahou prispieva k zjednocovaniu školského prostredia a formulovaniu všeobecne akceptovateľných požiadaviek na zlepšenie sociálneho a ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva. Pri svojej činnosti využíva najmä formy konštruktívneho dialógu, rokovania a poukazovania na systémové nedostatky. V krajných prípadoch však na presadenie základných požiadaviek neváha pristúpiť aj k zorganizovaniu nátlakových akcií, protestov a štrajku.

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7