Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Dom odborov

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (,,zväz”) je nezávislou, apolitickou a neziskovou organizáciou založenou v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 o združovaní občanov. V súčasnosti združuje zväz viac ako 48 tisíc svojich členov - pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov na všetkých typoch a úrovniach škôl a školských zariadení. Je tak druhým najväčším odborovým zväzom na Slovensku a najväčším zväzom v nevýrobnej sfére.

Zväz je členom Konfederácie odborových zväzov SR, Hospodárskej a sociálnej rady SR a zakladajúcim aktívnym členom medzinárodných organizácií Education International a European Trade Union Committee for Education. Zo zákona je sociálnym partnerom Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vedie sociálny dialóg s vládou a zamestnávateľmi a v procese kolektívneho vyjednávania obhajuje a presadzuje práva a oprávnené záujmy nielen svojich členov ale všetkých približne 150 000 zamestnancov školstva. Je založený na demokratických princípoch kolektívneho rozhodovania (Rada zväzu a Predsedníctvo zväzu) a budovaný zdola, od svojich základných organizácií na školách a školských zariadeniach.

Základnými atribútmi činnosti zväzu sú rozvoj školstva v demokratickej spoločnosti, sociálna a ekonomická starostlivosť, zamestnanosť, úroveň vzdelávania, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana všestranných záujmov a oprávnených požiadaviek školských zamestnancov. Zväz je odborno-profesijným združením a využíva znalosti a praktické skúsenosti svojej širokej členskej základne v procese pripomienkovania návrhov zákonov a ostatných právnych predpisov týkajúcich sa školstva.

Pre svojich členov zväz poskytuje bezplatné právne služby v pracovnoprávnej oblasti a v prípade dlhodobého členstva aj v občianskoprávnych a trestnoprávnych sporoch. Zväz pre svojich členov organizuje exkurzno-vzdelávacie zájazdy EXOD a poskytuje zvýhodnené rekreačné pobyty vo svojich zariadeniach vo Vysokých Tatrách a Slovenskom raji. Súčasťou zväzu sú aj inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorí pomáhajú školám a školským zariadeniam pri odstraňovaní nedostatkov v oblasti BOZP. Významnou aktivitou zväzu je aj poskytovanie akreditovaných vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania, pri ktorých sú členovia opäť finančne zvýhodnení.

Vytvorením Združenia základného školstva, Združenia stredného školstva a Združenia vysokých škôl a priamoriadených organizácií a pôsobením jednotlivých profesijných sekcií sa činnosť zväzu približuje k členskej základni. Zväz má v regiónoch vytvorené okresné a krajské Rady základných organizácií podľa príslušnosti k združeniam, ktoré majú proporcionálne zastúpenie v rozhodovacích orgánoch Zväzu. Zväz kladie dôraz na stabilitu slovenského školstva a rozvoj vzdelávania porovnateľného s vyspelými krajinami Európskej únie. Svojou snahou prispieva k zjednocovaniu školského prostredia a formulovaniu všeobecne akceptovateľných požiadaviek na zlepšenie sociálneho a ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva. Pri svojej činnosti využíva najmä formy konštruktívneho dialógu, rokovania a poukazovania na systémové nedostatky. V krajných prípadoch však na presadenie základných požiadaviek neváha pristúpiť aj k zorganizovaniu nátlakových akcií, protestov a štrajku.

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7