Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Diskusné fórum

Diskusné fórum je zriadené v elektronickej databáze členov zväzu na https://db.ozpsav.sk/index.php – vstup vyžaduje potvrdenie dôveryhodnosti stránky a prijatie bezpečnostného certifikátu. Každý člen má svoje vlastné prihlasovacie údaje. Ak ich nepoznáte, obráťte sa na svojho predsedu. 

Základné informácie k spracúvaniu osobných údajov o členoch zväzu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len nariadenie GDPR)

Prevádzkovateľom informačného systému evidencia členskej základne je Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, so sídlom Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO:00177920 (ďalej len prevádzkovateľ), ktorý združuje zamestnancov v oblasti školstva a vedy na Slovensku, prostredníctvom základných organizácií.

Právny základ na spracúvanie osobných údajov je čl. 9 ods. 2 písm. d) v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. a) a f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom na spracúvanie osobných údajov je obhajoba práv členov určených všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami prevádzkovateľa a napĺňanie a presadzovanie cieľov činnosti prevádzkovateľa.

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ za účelom evidencie členskej základne, poskytovania poradenstva a právnej pomoci členom, vzdelávania a poskytovania rekreačných služieb vo svojich zariadeniach.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, telefonický a emailový kontakt,  názov a adresa zamestnávateľa,  pracovné zaradenie, informácie o náležitostiach a podmienkach pracovného pomeru v rozsahu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a členstvo v odborovej organizácii.

Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ v elektronickej evidencii členskej základne www.db.ozpsav.sk, prostredníctvom základných organizácií, kde je člen evidovaný.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečuje, aby mali k osobným údajom poskytnutým do elektronickej databázy členov prístup len oprávnené osoby (predseda odborovej organizácie, resp. ním poverený člen, zamestnanci prevádzkovateľa a administrátori). Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na zabezpečenie informačného systému (technické a personálne), pričom neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín, medzinárodnej organizácie, ani nespracúva osobné údaje na základe automatizovaného rozhodovania a profilovania.

Obdobie spracúvania je počas trvania členstva, prípadne aj neskôr, ak je na to daný osobitný právny základ (archivačná povinnosť).

V individuálnych prípadoch je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje aj o iných osobách ako členoch(najmä rodinných príslušníkoch a bývalých členoch), ak mu tieto osoby dali na spracúvanie osobných údajov súhlas, alebo má na to prevádzkovateľ oprávnený záujem.

Po zániku právneho základu na spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ likvidáciu(výmaz) spracúvaných osobných údajov.

V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že zo strany prevádzkovateľa bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov, má právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (ak tvorí právny základ súhlas so spracovaním), na výmaz osobných údajov, na  opravu  nesprávnych  alebo nepresných osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie svojich osobných údajov, podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR.

V prípade ďalších otázok ohľadom ochrany osobných údajov, alebo uplatňovania práv dotknutej osoby je možné kontaktovať zodpovednú osobu na účel ochrany osobných údajov prostredníctvom emailovej adresy: data.ozpsav@gmail.com.

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7