Združenie vysokých škôl a PRO

Rady ZO na univerzitách a vysokých školách – predsedovia
pracovisko
meno telefón e-mailová adresa
Univerzita Komenského, Bratislava MUDr. Alexander Kurtanský 0905584461 alexander.kurtansky@fmed.uniba.sk
Slovenská technická univerzita Bratislava doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. 0908809994 anna.ujhelyiova@stuba.sk 
Ekonomická univerzita Bratislava Ing. Zora Szakalová

zora.szakalova@euba.sk
Technická univerzita Košice prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc. 0905769615 blazej.pandula@tuke.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice RNDr. Helena Mičková, PhD.   +421552343351 helena.mickova@upjs.sk 
Žilinská univerzita Žilina Mgr. Eva Špániková
0903 744 650
spanikova@fstav.uniza.sk
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Mgr. Zuzana Piliarová 0907849715 zuzana.piliarova@umb.sk 
Technická univerzita Zvolen doc. Ing. Ján Kováč, PhD. 0905418250 jan.kovac@tuzvo.sk 
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra doc.RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. 0908438498 zuzana.hlavacova@uniag.sk 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. 0905307680 michal.toropila@uvlf.sk 
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra doc.Gabriela Jonášková, CSc. 0907706602 gjonaskova@ukf.sk
Prešovská univerzita Prešov Mgr. Ján Mikluš 0905355933 jmiklus@unipo.sk
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín Ing. Karol Krajčo
032/7400 428

karol.krajco@tnuni.sk   


Vysoká škola múzických umení Bratislava Mgr. Valéria Koszoruová

v.koszoruova@gmail.com

koszoruova@vsmu.sk  

Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
Mgr. Ondrej Tkáč

tkac@vsvu.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava Mgr. Nora Dostálová 033/5565127 nora.dostalova@ucm.sk


ZO pri priamo riadených organizáciách – predsedovia

meno telefón e-mailová adresa
Štátny pedagogický ústav Bratislava PaedDr. Anita Halászová  +421 2 49276162 Anita.Halaszova@statpedu.sk 
Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov Trenčianske Teplice Erika Schwarzová
032/6552301 uctaren@dszsu.sk 
Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava Ing. Zuzana Kaffanová 02/69 253 100 zuzana.kaffanova@cvtisr.sk 
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU Koliňany Samuel Barantal

038/5317181

0911321716

pivnica.oponice@azet.sk
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Bratislava Božena Reingraberová 0919901787 rengi@ozskolstva.sk 
Slovenská pedagogická knižnica Bratislava Mgr. Katarína Bokrosová 02/68208617 katarina.bokrosova@spgk.sk
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava Branislav Hudcovský
0904 060 203
branislav.hudcovsky@nucem.sk  
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Silvia Bronišová
 
silvia.bronisova@vudpap.sk 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7