Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

BOZP

Odborová kontrola BOZP

Odbory v starostlivosti o zamestnancov o ochranu ich základných práv v oblasti sociálnych i hospodárskych záujmov majú svoje dávne historické zázemie. Tradícia odborov v dohľade nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci pramení už od roku 1921, kedy boli písomne vymedzené práva odborov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) zákonom č. 330/1921 Zbierky zákonov. Týmto predpisom získali odbory poverenie dohliadať nad zachovávaním základných ustanovení ochrany proti úrazom a zdravotných opatrení, právo upozorňovať na zistené nedostatky a vyžadovať ich odstránenie. Pri nerešpektovaní požiadaviek odborov na zjednanie nápravy zo strany zamestnávateľa mali odbory zastupujúce zamestnancov, ako významný účastník systému ochrany práce, právo dovolávať sa nápravy na orgány štátnej správy a na orgány štátnej správy a na orgány štátnej inšpekcie ochrany práce. Konfederácia odborových zväzov a odborové zväzy združené v Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky v starostlivosti o BOZP vystupujú od roku 1990 ako oprávnení nástupcovia po orgánoch bývalého Revolučného odborového hnutia.

Postavenie odborov, právo a úlohy v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú zabezpečované v súlade s čl.4 a čl.6 dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č.155, o bezpečnosti a zdraví pracovníkov(zamestnancov) a o pracovnom prostredí a Ústavou SR uvedenou v zbierke zákonov č.460/1992 Z.z. v znení neskorších predpisov. Právne predpisy platné v SR vymedzujú postavenie a úlohu odborov zákonom NR SR č.311/2001 Z.z. Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov (najmä §11a,39,146,147,148,149.233,235) a zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov; s právom na výkon odborovej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia zamestnancov. Pri výkone odborovej kontroly odborové orgány vystupujú samostatne a nezávisle od orgánov inšpekcie práce a orgánov na ochranu zdravia a v plnom rozsahu uplatňujú pri tom svoje práva vyplývajúce z právnych predpisov.

Výkon odborovej kontroly nad BOZP zabezpečujú odborové zväzy združené v KOZ SR. Systém výkonu odborovej kontroly je vybudovaný s prihliadnutím na vnútroštátne podmienky a zvyklosti v súlade s Dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, Smernicami a Odporúčaniami EÚ. Odborová kontrola je vykonávaná v súlade so Zákonníkom práce a zákonom o BOZP a je zameraná najmä na preventívne pôsobenie proti vzniku úrazom a poškodením zdravia pri práci, poradenstvo, poskytovanie pomoci zamestnávateľom pri riešení problematiky bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a spoluúčasť na príprave a vykonávaní kontrolnej činnosti BOZP na pracoviskách. Odborové zväzy zabezpečujú odborovú kontrolu u zamestnávateľov v príslušnom odvetví. Na plnenie úloh týchto úloh v oblasti BOZP ustanovujú profesionálnych špecialistov- odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OI BOZP).

Profesionálni odboroví špecialisti-inšpektori bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pôsobiaci v rámci Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku najmä:

•    poskytujú odbornú pomoc základným odborovým organizáciám, odborárom, ale i zamestnávateľom,

•    vykonávajú poradenskú a konzultačnú činnosť v otázka ochrany práce,

•    zúčastňujú sa, alebo samy vykonávajú vyšetrovanie alebo prešetrovanie príčin vzniku pracovných          úrazov a chorôb z povolania, porúch a havárií technických zariadení,

•    vyšetrujú sťažnosti členov odborov, týkajúce sa ochrany práce,

•    vyjadrujú sa k návrhom predpisov na zaistenie BOZP a pod.

Zo zákona majú oprávnenie najmä:

•    vstupovať na pracoviská zamestnávateľov,

•    kontrolovať ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a či sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce,

•    pravidelne kontrolovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov,

•    kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,

•    navrhovať opatrenia na odstránenia nedostatkov a požadovať odstránenie zistených nedostatkov,

•    vyšetrovať príčiny pracovných úrazov, chorôb z povolania, priemyselných otráv a havárií technických zariadení a zúčastňovať sa na rokovaniach o nich,

•    požadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,

•    v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov požadovať od zamestnávateľa prerušenie práce ,

•    upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

•    predkladať orgánom inšpekcie práce návrhy na odstránenie nedostatkov a pod.

Odboroví inšpektori BOZP sa pri výkone svojej funkcie preukazujú svojim preukazom odborového inšpektora BOZP. Partnerstvo a spolupráca s inšpekčnými orgánmi SR a orgánmi KOZ SR je upravená vzájomnými dohodami o spolupráci.

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7