Stredoslováci rokovali a vzdelávali sa

dátum uverejnenia: 10. 12. 2019
čas: 14:10
kategórie: Združenie stredného školstva

Stredoslováci rokovali a vzdelávali sa

V priestoroch Rekreačného zariadenia OZ PŠaV na Slovensku CROCUS Kežmarské Žľaby sa v 2. polovici novembra t. r. postupne stretli predsedovia základných organizácií, ktoré pôsobia v Združení stredného školstva v krajoch Banská Bystrica, Trenčín a Žilina. Medzi pozvanými boli aj členovia profesijných sekcií a komisií, ktoré pôsobia pri Rade základných organizácií. Stretnutia boli organizované ako dvojdňové - zamerané na pracovné rokovanie a vzdelávanie funkcionárov.

Na stretnutiach všetkých krajov sa zúčastnili predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu Ivan Šóš . Vo svojich vystúpeniach sa zamerali na zhodnotenie aktivít zväzu a prioritne na odmeňovanie pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov od roku 2016, spoluprácu s rezortným ministerstvom, situáciu v rámci KOZ SR, prípravu VIII. zjadu OZ PŠaV na Slovensku, príspevky na rekreačné poukazy a pripravované požiadavky zväzu na politické strany pred voľbami 2020. Ivan Šóš informoval o priebehu okrúhlych stolov organizovaných v rámci združenia v závere roka 2019.

Predsedníčka Rady ZO OZ Iveta Majerová predbežne zhodnotila činnosť v roku 2019 a plnenie harmonogramu akcií. Poďakovala sa funkcionárom za aktivitu pri oboznamovaní členov i zamestnancov s výsledkami práce zväzu a tiež pri získavaní nových členov zväzu. Po prvýkrát po viac rokoch sa podarilo zvýšiť členskú základňu v porovnaní s rokom 2018. Informačný systém je dobre nastavený a hlavne aktuálny a promptný. Predstavila tiež predbežný návrh aktivít Rady ZO OZ v zjazdovom roku 2020.

Keďže od 1. septembra t. r. sú účinné dôležité rezortné zákony, bola akútna potreba pripraviť vzdelávanie najmä k problematike nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Tejto úlohy sa bravúrne zhostila podpredsedníčka zväzu pani Ingrid Gamčíková. S vysokou erudovanosťou prezentovala tému a odpovedala na množstvo konkrétnych otázok.

Prezentáciu zameranú na kompetencie zástupcov zamestnancov v oblasti BOZP prezentovali páni Vladimír Kmec, koordinátor BOZP a Eugen Bertha, špecialista. Aktuálne legislatívne zmeny vysvetlila Renáta Matejová, špecialistka pre právne služby.

Prezentácie dostali všetci účastníci i tí predsedovia, ktorí sa nemohli z pracovných alebo osobných dôvodov rokovania a vzdelávania zúčastniť.

Na všetky pracovné stretnutia jednotlivých krajov prijali pozvanie a zúčastnili sa ich aj zástupcovia zriaďovateľov stredných škôl a školských zariadení i špeciálnych škôl a školských zariadení krajov Banská Bystrica, Trenčín a Žilina. Vo svojich vystúpeniach informovali o situácii v jednotlivých krajoch pred záverom roka. Ich účasť na pracovných rokovaniach svedčí o dobrej komunikácii a pozitívnom sociálnom dialógu zameranom na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov škôl a školských zariadení. Ich osobnú účasť a tiež poskytnuté písomné podklady na rokovanie si vážime a ďakujeme.

Odboroví funkcionári vo svojich diskusných príspevkoch poukázali najmä na tieto problémy:

    neuspokojivá situácia v duálnom vzdelávaní

    problematika profesijného rozvoja podľa nového zákona

  nedostatok finančných prostriedkov v Banskobystrickom kraji pre zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti OÚ BB

    nedocenenie práce špeciálnych pedagógov s postihnutými deťmi

    nespokojnosť s diskrimináciou zamestnancov pri finančných príspevkoch na rekreáciu

    nedostatok financií na mimoriadne odmeny pri jubileu 60 rokov

    problematika odpisov z registra trestov

    pretrvávajúci nedostatok financií v normatívoch gymnázií i obchodných akadémií

    neposkytovanie obedov "zdarma" pre žiakov 8.-ročných gymnázií

    nadčasová práca v školstve, jej posudzovanie a úhrada, resp. čerpanie náhradného voľna

    kolektívne vyjednávanie, kolektívne zmluvy a i.

Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA

fotografie zo školenia si môžete pozrieť tu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7