Stredoslováci volili ....

dátum uverejnenia: 10. 9. 2021
čas: 08:48
kategórie: Združenie stredného školstva

Stredoslováci volili ....

Po rokovaní VIII. Zjazdu OZ PŠaV na Slovensku sa v pondelok 30. augusta t. r. vo Zvolene na svojej Konferencii stretli delegáti Rady ZO OZ, Združenie stredného školstva v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina. Za účasti hostí

    Ing. Pavel Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku

    Novozvolený predseda Združenia stredného školstva zväzu na Slovensku – Ing. Peter Danko

    Predsedovia Rád ZO OZ východoslovenského a západoslovenského regiónu – Ing. Ľuboš Kvašňák a Ing. Ivan Šóš, PhD

    Zástupcovia zriaďovateľov – BBSK a Okresné úrady – odbory školstva Banská Bystrica, Trenčín a Žilina

    JUDr. Renáta Matejová, špecialistka pre právne služby

    Mgr. Eugen Bertha, špecialista BOZP

sa oboznámili s novinkami z rokovania VIII. Zjazdu a informáciami zriaďovateľov stredných škôl, špeciálnych škôl, bilingválnych gymnázií a školských zariadení o situácii v roku 2020 a 2021.

Predseda zväzu Ing. Pavel Ondek informoval o navýšení platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov za obdobie rokov 2016 – 2020 (zhodnotenie), poďakoval za prácu všetkým odborárom, informoval o Vyhlásení delegátov VIII. Zjazdu OZ PŠaV na Slovensku k situácii v slovenskom školstve, o spolupráci so zástupcami vlády, MŠVVaŠ SR a MF SR a o dobrej, aj keď nie vždy bezproblémovej spolupráci s asociáciami pôsobiacimi v školstve, so zriaďovateľmi a ZMOS-om. Pre rok 2020 a 2021 je navýšenie platov na úrovni 0 % – minister financií zastavil navýšenie platov v školstve – s čím nemôžeme súhlasiť a nie sme spokojní, predseda ďalej informoval o ministrom školstva plánovanom nerovnomernom ohodnotení učiteľov v rámci jednotlivých regiónov Slovenska – a zjazd s týmto zámerom vyjadril zásadný nesúhlas odborov. Poukázal na nedostatočné normatívne prostriedky – prenesené kompetencie, originálne kompetencie, poskytol prehľad priemernej mzdy v regionálnom školstve a porovnanie priemerných platov v NH a v školstve od r. 2015 – 2020. Hovoril o úrovni minimálnej mzdy a jej navýšení = nevyhovujúca platová tabuľka pre nepedagogických zamestnancov (má sa meniť), o spolupráci s Europarlamentom. Ďalej informoval o financovaní školstva od 01. 01. 2022 – presune financovania z MV SR na MŠ SR, o pripomienkach k reforme školstva, o problémoch počas pandemickej situácie s originálnymi kompetenciami a súčasných problémoch súvisiacich s očkovaním na COVID 19 (nie je povinnosťou) a i.

Hostia za zväz vo svojich vystúpeniach zdôraznili najmä nutnosť komunikácie a spolupráce v tomto náročnom období.

Počas rokovania delegáti Konferencie Rady ZO OZ zhodnotili predchádzajúce 5 ročné obdobie, schválili dokumenty /Stanovy Rady ZO OZ, Zásady hospodárenia, Rokovací a Volebný poriadok/ na ďalšie 5 ročné obdobie.

Poďakovali za dlhoročnú prácu v odboroch pani Ing. Ivete Majerovej pri príležitosti ukončenia jej pôsobenia v odborovom zväze a odchode na dôchodok. Poďakovanie patrilo aj končiacim členom výboru Rady ZO OZ a členkám revíznej komisie pp. PhDr. Alici Virdzekovej, Mgr. Veronike Stuhlovej, Ing. Miluške Rarigovej, Eve Kapustovej, Bc. Ivanovi Hančíkovi, Alene Baránkovej, MVDr. Marte Kresseovej a Ing. Jitke Konárikovej.

Novým predsedom Rady ZO OZ sa s veľkou podporou delegátov Konferencie Rady ZO OZ stal Mgr. Boris Matušek. Súčasne boli zvolení na nasledujúce obdobie aj podpredsedovia Rady ZO za jednotlivé kraje: BB – Ing. Peter Danko, TN – Ing. Vladimíra Siváková a ZA – PaedDr. Radovan Pňaček.

Zároveň boli na nové 5 ročné obdobie zvolení aj noví členovia výboru Rady ZO OZ, revíznej komisie, komisie mladých odborárov a členovia profesijných sekcií za jednotlivé kraje.

Všetkým novozvoleným funkcionárom gratulujeme a prajeme veľa síl do náročného obdobia.

Ing. Iveta Majerová, Mgr. Boris Matušek


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7