Odborári STU v Bratislave bilancovali

dátum uverejnenia: 23. 5. 2022
čas: 09:41
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Odborári STU v Bratislave bilancovali

Po dvojročnej prestávke sa v priestoroch Strojníckej fakulty STU konala výročná konferencia Univerzitnej odborovej organizácie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Pozvaných bolo 42 delegátov z piatich základných odborových organizácii združených v UOO STU. Konferenciu moderovala predsedníčka Fakultnej odborovej organizácie na Strojníckej fakulte STU Ingrid Součková. Privítala hostí z Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku: predsedu zväzu Ing. Pavla Ondeka, podpredsedu zväzu a predsedu Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií doc. Ing. Miroslava Habána, PhD. a Evu Čahojovú z úradu zväzu. Rektora STU zastupoval prof. Ing. Ján Híveš, PhD., prorektor pre vedu a výskum a hostiteľskú fakultu Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan fakulty.

Dekan v úvode privítal účastníkov konferencie na pôde Strojníckej fakulty STU a vyjadril sa k zložitej situácii univerzity a fakulty. Stručne sa následne prihovoril aj prorektor Ján Híveš. Obaja vyjadrili podporu spolupráce medzi vedením univerzity resp. fakúlt a UOO STU.

Rokovanie konferencie pokračovalo podľa vopred schváleného programu konferencie, ktorý zahŕňal správu o činnosti UOO STU, správu o hospodárení a revíznu správu za dva roky od minulej konferencie. Keďže sa predošlá konferencia konala vo februári 2020 a v roku 2021 sa zo známych dôvodov konferencia nemohla uskutočniť, tak predsedníčka výboru UOO Anna Ujhelyiová predniesla správu o činnosti a o plnení programových cieľov organizácie za dva roky. Predniesla aj návrh programových cieľov na rok 2022. Hospodárka UOO STU Nadežda Hrašková predniesla správu o hospodárení UOO STU za roky 2020 a 2021, predsedníčka revíznej komisie Iveta Čačková správu revíznej komisie.

V programe konferencie nasledovalo vystúpenie hostí. Ako prvý vystúpil Ing. Pavel Ondek, predseda OZ PŠaV. Vo svojom vystúpení informoval o činnosti odborového zväzu, a najmä o rokovaniach o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2021 a 2022, o rokovaniach s ministrom školstva, ministrom financií, s predsedom vlády SR a ďalšími o možnosti navýšenie financií do školstva ako aj o navýšení platov zamestnancov rezortu školstva. Vyjadril sa tiež aj k financovaniu regionálneho školstva a vysokých škôl.

Na konferencii vystúpil aj doc. Ing. Miroslav Habán, ktorý hovoril o rokovaniach k Zákonu o vysokých školách. Jednou z najdôležitejších požiadaviek OZPŠaV pri novele vysokoškolského zákona bolo vyriešenie reťazenia pracovných pomerov zamestnancov VŠ. Túto požiadavku sa nepodarilo v novele VŠ zákona vyriešiť. Preto OZPŠaV pracuje na vyriešení tohto problému. Ďalej hovoril o stave členskej základne nášho združenia, informoval o možnosti využívania zariadení v Kežmarských Žľaboch, na Čingove a Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Po prednesení príspevkov hostia ešte odpovedali na niekoľko otázok prítomných odborárov.

Delegáti konferencie následne schválili postupne všetky predložené dokumenty. Po vyčerpaní všetkých bodov programu Ingrid Součková poďakovala delegátom a hosťom za aktívnu účasť a konferenciu ukončila.

Text: Anna Ujhelyiová, Miloslav Štujber

Foto: Miloslav Štujber

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7