Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Plénum Rady vysokých škôl Slovenskej republiky rokovalo k návrhu akreditačných štandardov

dátum uverejnenia: 4. 12. 2019
čas: 09:04
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Plénum Rady vysokých škôl Slovenskej republiky rokovalo k návrhu akreditačných štandardov

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa v utorok 3. decembra 2019 uskutočnilo zasadnutie pléna Rady vysokých škôl SR, ktoré viedol jej predseda doc. RNDr. Martin Putala, PhD. V úvode predseda RVŠ SR privítal hostí pléna. Slovenskú akreditačnú agentúru zastupovali predseda výkonnej rady agentúry prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD. a podpredseda výkonnej rady agentúry prof. RNDr. René Matlovič, PhD. OZ PŠaV na Slovensku zastupoval predseda združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Prítomní boli aj podpredsedovia Študentskej rady vysokých škôl Matej Gajdoš a Anton Cvik, ako aj ďalší významní hostia.

V úvode rokovania prítomných delegátov pléna pozdravil hostiteľ rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Informačnú správu o činnosti predsedníctva medzi zasadnutiami RVŠ SR prezentoval jej predseda doc. Putala. Okrem iného sa zmienil aj o stretnutí organizovanom našim zväzom vo veci spoločného postupu pri návrhoch požiadaviek do volebných programov strán kandidujúcich vo voľbách do NR SR v roku 2020. Návrh akreditačných štandardov prezentoval prof. Redhammer. V úvode uviedol, že kontext a hĺbka zmien vo vysokom školstve vychádza z toho, že na jednej strane sme na Slovensku dosiahli veľký úspech, kde sa na vysokých školách vzdeláva až 60 % mladej populácie. Na druhej strane je však kontext kvality. Uviedol legislatívne determinanty vzniku agentúry, pričom sú v súčasnosti princípy budúcej akreditácie podľa ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Prezentoval nové práva k študijným programom, princípy zmeny novej akreditácie. Hlavným princípom je, že od centrálne schvaľovanie študijných programov končí a začína interné zabezpečovanie kvality vychádzajúce z európskych štandardov a usmernení ESG 2015. Vnútorný systém zabezpečovania kvality VŠ (§ 3 zákona 269/2018 Z. z.) bude po štatúte univerzity druhým najdôležitejším dokumentom. Agentúra je tak externou zložkou zabezpečenia kvality. Štandardy pre zabezpečenia kvality vychádzajú z týchto prvkov: 1/ kvalita na 1. mieste, 2/ obsah vzdelávania, 3/ spôsob vzdelávania – pedagogické metódy, 4/ jasné pravidlá, 5/ kompetentní učitelia – odborníci v odbore, 6/ primerané zdroje a ich využívanie, 7/ riadenie na základe faktov – informácií, 8/ transparentnosť, 9/ cyklické vyhodnocovanie štud. programov, 10/ otvorenosť.

Príklady štandardov:

-    pre vnútorný systém:

Politiky pre zabezpečovanie kvality (stratégia riadenia – politika – štruktúra – procesy). Vytváranie a schvaľovanie študijných programov. Vysokoškolskí učitelia – dostatočný počet – garantujúci profesor, požadovaná kvalifikácia učiteľov, kompetentnosť učiteľov – 5 výstupov 5 seniórnych učiteľov, spravodlivý a transparentný výber učiteľa. Ako uviedol prof. Redhammer: „nechceme, aby školy robili veľké sumarizácie vedeckých prác, ale aby boli učitelia zdatní a preukázali sa 5 najvýznamnejšími prácami, k tomu čo zabezpečujú“.

-    pre študijný program:

Študijný program a jeho schvaľovanie. Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta. Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov.

-    pre habilitačné a inauguračné konanie:

Vymedzenie odboru habilitačných a inauguračných (HaI) konaní – VŠ musí mať systémovú vnútornú akreditáciu. Úroveň vzdelávania v odbore HaI konaní. Úroveň tvorivej činnosti v odbore HaI konaní. Personálne zabezpečenie, pravidlá a postupy HaI konaní.

RVŠ vyjadrila podporu návrhu akreditačných štandardov, pričom ich považuje za solídny základ pre zvyšovanie kvality vysokého školstva. Delegáti RVŠ neprerokovali návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 z dôvodu, že k 3. 12. 2019 nebol zo strany ministerstva zverejnený.

Miroslav Habán, predseda Z VŠaPRO


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7