Pripomienky Združenia VŠaPRO k NIRP: Moderné a úspešné Slovensko

dátum uverejnenia: 19. 11. 2020
čas: 13:46
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Pripomienky Združenia VŠaPRO k NIRP: Moderné a úspešné Slovensko

Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácii OZPŠaV na Slovensku na základe podnetov zo 16 verejných vysokých škôl komplexne pripomienkovalo celý Národný integrovaný reformný plán: Moderné a úspešné Slovensko.

K časti 4.9. Reforma financovania a riadenia vysokých škôl máme tieto zásadné pripomienky:

Reforma financovanie je veľmi správny krok a mala by byť aj doplnená o reformu riadenia VŠ. Je to správne rozhodnutie, ale je robené nemoderným a zastaralým spôsobom. Potrebné je prejsť na rozpočtovanie na základe vízie a j rozvoja VŠ a nie na základe minulých údajov. Odporúčame celú kapitolu zmeniť. V prípade potreby vieme predložiť moderný efektívny systém financovania a riadenia VŠ, ktorý môže byť predložený ako projekt pre financovanie s EU. Dovolíme si tvrdiť, že tento návrh nielen zvýši kvalitu nášho vysokého školstva a jeho financovanie, ale posunie Slovensko veľmi vysoko aj v úspešnosti vzdelávania. Zostavený je na princípoch moderného riadenia výkonnosti organizácie a zodpovedá súčasným trendom finančného riadenia. Slovensku to umožní stať sa lídrom v tejto oblasti. Máme za to, že formulácia o role akademického senátu vo vzťahu k rektorovi vo forme konzultačnej pozície nie je správna. Zásadne nesúhlasíme s navrhovanými obmedzeniami akademickej samosprávy a sme za zachovanie súčasného stavu. Zásadne nesúhlasíme, aby sa vypustila podmienka zo zákona o VŠ: aby zamestnanci na funkčných miestach profesora a docenta museli spĺňať požiadavky na vedecko-pedagogický titul prof. a doc. Uvedený návrh degraduje výkonnostné kritéria schválené vedeckými radami univerzít, resp. fakúlt, čo môže viesť k zníženiu požadovanej kvality vysokoškolského prostredia. V návrhu na celkovú finančnú potrebu na výkonnostné zmluvy pre roky 2021 až 2024 vidíme rozpor v plánovanom objeme financií v štátnom rozpočte, hlavne s avizovaným krátením rozpočtu vysokým školám v rokoch 2021 o -18, 2 mil. eur, 2022 o -54 mil. eur, 2023 o -72 mil. eur. Výdavky na VŠ len v roku 2021 poklesnú z 893 mil. eur na 863 mil. eur. Nie je zreteľne viditeľný nárast miezd cez kapitolu osobných výdavkov zamestnancov verejných vysokých škôl. Naopak skrátením rozpočtu dôjde k ohrozeniu platov zamestnancov verejných vysokých škôl, s čím zásadne nesúhlasíme.

Bratislava, 19. október 2020

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda ZVŠaPRO

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7