V Centre vedecko-technických informácií SR sa 7. 6. 2022 konala verejná členská schôdza

dátum uverejnenia: 9. 6. 2022
čas: 10:03
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

V Centre vedecko-technických informácií SR sa 7. 6. 2022 konala verejná členská schôdza

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – priamo riadenej organizácii MŠVVaŠ SR – sa dňa 7. júna 2022 konala verejná členská schôdza v sídle CVTI SR na Lamačskej 8A v Bratislave, ktorú zorganizovala základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri CVTI SR.

Pozvanie prijali predstavitelia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, predseda Ing. Pavel Ondek a podpredseda Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. – predseda Združenia VŠaPRO. Prvá časť schôdze bola prístupná pre všetkých zamestnancov CVTI SR, odborárov i neodborárov a bola streamovaná pre mimobratislavských zamestnancov CVTI SR.

V úvode sa prítomným prihovoril generálny riaditeľ CVTI SR prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. a pritom poďakoval zamestnancom za zodpovedné plnenie úloh v časoch pandemického lock downu a uistil ich, že jeho snahou je udržať zamestnanosť inštitúcie.

Nasledoval vstup predsedu OZ PŠaV na Slovensku, Ing. Pavla Ondeka. Účastníkom schôdze poskytol vzácne a zaujímavé informácie o úlohách odborového zväzu, o práci, snahách a cieľoch jeho predstaviteľov pri presadzovaní záujmov a požiadaviek pracovníkov školstva a vedy, ako aj o výsledkoch posledných rokovaní s politickými partnermi. Pripomenul tiež protestné zhromaždenie, ktoré je pripravené na nasledujúci týždeň, 15.6.2022 a vyzval prítomných k účasti.

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. sa vo svojom príspevku zameral na činnosť a problémy odborového zväzu pri presadzovaní požiadaviek týkajúcich sa vysokého školstva a priamo riadených organizácií. Zamestnancom CVTI SR predstavil všetky benefity, ktoré poskytuje odborový zväz svojim členom.

Po príhovoroch hostí oboznámili prítomných členovia výboru ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CVTI SR s obsahom a benefitmi Kolektívnej zmluvy CVTI SR na rok 2022 a s vyhodnotením plnenia záväzkov a práv z KZ na rok 2021.

Predstavitelia Odborového zväzu i predsedníčka ZO zdôraznili dôležitosť odborovej organizovanosti.

Po skončení prvej časti schôdze pokračovala členská schôdza, na ktorej sa odborári venovali správam o činnosti výboru ZO, o hospodárení a o revízii účtov a plánu činnosti základnej organizácie na nasledujúci rok.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7