Zasadnutie kontaktnej skupiny k novele zákona o vysokých školách

dátum uverejnenia: 19. 4. 2021
čas: 16:38
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Zasadnutie kontaktnej skupiny k novele zákona o vysokých školách

Na MŠVVŠ SR sa v piatok 16. apríla 2021 uskutočnilo zasadnutie kontaktnej skupiny k novele zákona o VŠ. Zasadnutie viedol štátny tajomník Ľudovít Paulis. Na zasadnutí boli prítomní Rudolf Kropil za SRK, Martin Putala a Rastislav Šulek za RVŠ, Filip Šuran za ŠRVŠ, Jarmila Kmeťová za Klub dekanov fakúlt SR, Marek Števček - rektor UK v Bratislave a zamestnanci ministerstva poverení prípravou novely zákona. Za zväz bol prizvaný Miroslav Habán. Predmetom hybridného zasadnutia (prezenčne + online) bol ďalší postup pri príprave novely zákona o VŠ. Zo zásadných požiadaviek sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť zhodu v otázke voľby rektora, kde ministerstvo školstva naďalej trvá na zakomponovaní externého prostredia pri voľbe rektora, pričom sa vychádza aj z požiadaviek predstaviteľov podnikateľského sektora a MF SR, ktorí požadovali minimálne ustanovenie výberovej komisie zloženej zo zástupcov akademického senátu a správnej rady. Z tohto pohľadu je zatiaľ otázna aj voľba dekana a prorektorov. Je potrebné zdôrazniť, že okrem reprezentácií VŠ, aj OZ PŠaV na Slovensku považuje zachovanie akademickej samosprávy univerzít v súčasnom rozsahu a v ponímaní akademických slobôd a hodnôt tradičných európskych univerzít za principiálnu skutočnosť, ktorú nie je možné spochybňovať. Predseda Z VŠaPRO okrem iného uviedol, že odborári takisto nesúhlasia s oklieštením kompetencií akademických senátov univerzít a fakúlt. Súčasne pripomenul aj stále trvajúcu zásadnú pripomienku OZ PŠaV na Slovensku k reťazeniu pracovných pomerov na VŠ. Poukázal na rozpor súčasného zákon o VŠ so smernicou 1999/7/ES, a na to, že doteraz nedošlo k zosúladeniu VŠ zákona s problematikou uzatvárania pracovných pomerov na dobu určitú pre učiteľov VŠ. Štátny tajomník v závere zasadnutia uviedol, že ministerstvo rozpošle členom kontaktnej skupiny na vyjadrenie dotazník k základným prioritám v pripravovanej novele zákona o VŠ.

Miroslav Habán, predseda Z VŠaPRO

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7