Konferencia Rady ZO OZPŠaV, ZZŠ v Starej Ľubovni

dátum uverejnenia: 11. 10. 2021
čas: 10:36
kategórie: Združenie základného školstva

Konferencia Rady ZO OZPŠaV, ZZŠ v Starej Ľubovni

Dňa 27. septembra 2021 sa uskutočnilo rokovanie konferencie Rady ZO OZ PŠaV, ZZŠ v Starej Ľubovni. Od predchádzajúcich sa líšilo netradičným výberom rokovacej miestnosti. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa zasadnutie konalo vo veľkej sále Domu kultúry v Starej Ľubovni. Zúčastnilo sa na ňom 26 delegátov, čo predstavovalo 89,96%-nú účasť a 5 hostia. Po otvorení konferencie predsedníčkou rady Lýdiou Hricíkovou sa k zúčastneným prihovorili primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko a prednosta Okresného úradu v Starej Ľubovni Mgr. Richard Malý.

Hostia vo svojich vystúpeniach ocenili prácu pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Poďakovali im za vynaložené úsilie vzdelávať žiakov aj v neľahkých podmienkach pandémie. Apelovali na budovanie korektných vzťahov všetkých zamestnancov na pracoviskách a na vytváranie pozitívnych vzorov. V diskusii odpovedali aj na otázky delegátov o kompetenciách štátu a samosprávy v riadení a financovaní škôl. Konferencia Rady ZO OZPŠaV sa niesla v duchu vzájomného pochopenia, tolerancie, slušnej komunikácie a rešpektovania aj odlišných názorov partnerov. Delegáti konferencie vysoko ocenili účasť predstaviteľov samosprávy a štátnej správy na rokovaní. Pozdravný list s poďakovaním za aktívnu odborársku prácu poslala delegátom konferencie predsedníčka krajskej rady v Prešove Darina Nagyová.

Konferenciu moderovala členka výboru Ingrid Blašková. K predloženým dokumentom konferencie neboli vyslovené zo strany delegátov žiadne pozmeňujúce návrhy, všetky boli schválené. V tajnom hlasovaní bola za predsedníčku rady na nasledujúce volebné obdobie opäť zvolená Lýdia Hricíková a za revízora účtu Lýdia Gregová. Vo výbore rady bude pracovať 9 členov, zastúpenie budú mať na rozdiel od predchádzajúceho obdobia aj riadiaci zamestnanci a zamestnanci školských jedálni. V uznesení z konferencie žiadajú delegáti OZPŠaV naďalej rokovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu o neodkladnom zjednotení financovania celého regionálneho školstva. Rokovanie konferencie ukončila predsedníčka rady veršami z básne Jána Kostru Každý deň stretnúť človeka.

Text: PhDr. Lýdia Hricíková, predsedníčka R- ZO OZPŠaV , Stará Ľubovňa

Foto: PaedDr. Eva Kollárová, vedúca odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Stará Ľubovňa

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7