Školenie predsedov ZO a členov Rady ZO OZ PŠaV Martin a Tur. Teplice v Tr. Tepliciach

dátum uverejnenia: 30. 6. 2022
čas: 14:03
kategórie: Združenie základného školstva

Školenie predsedov ZO a členov Rady ZO OZ PŠaV Martin a Tur. Teplice  v Tr. Tepliciach

Tri krásne júnové dni 24.-26.6.2022 preplnené novými informáciami a zážitkami strávili predsedovia ZO a členovia Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku Martin a Turčianske Teplice v príjemnom prostredí Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorý sa nachádza v malebnom kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice. Príjemné prostredie umocnilo krásne počasie a spolu vytvorili nádhernú kulisu pre trojdňový pobyt účastníkov.

Po úvodnom zasadnutí Rady ZO OZ PŠaV, ktoré hneď po príchode dňa 24.6.2022 viedla pani PaedDr. Jana Skalická sa v popoludňajších hodinách začalo školenie. V rámci neho pani PaedDr. Ingrid Kováčová, špecialistka OZ PŠaV, oboznámila prítomných s aktualitami súvisiacimi so zákonom 245/2008 ( školským zákonom). Po nej sa pracovno- právnym otázkam a aktualizáciám zákonov venoval odborový právnik Mgr. Martin Mikluš. Následne sa rozprúdila bohatá a plodná diskusia zameraná na problémy, s ktorými sa stretávajú pri výkone svojej funkcie a pomoci členom, ako je napríklad problematika nadčasovej práce, reťazenia pracovných pomerov, otázky súvisiace s pracovným poriadkom, pracovným časom a prítomnosťou pedagogických zamestnancov na pracovisku, ale aj možnosti pripomienkovania legislatívnych zmien.

Nasledujúci deň účastníci privítali pána Ing. Vladimíra Kmeca, ktorý im veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom priblížil problematiku BOZP. Účastníkov zaujali najmä informácie, ktoré súviseli s bezpečnosťou pri práci, pracovným úrazmi, pracovnými ochrannými prostriedkami, ale aj predpisy upravujúce bezpečný výkon práce zamestnancov, teplotné limity a pod.

Následne sa pod vedením pani PaedDr. Jany Skalickej zaoberali otázkami súvisiacimi s fungovaním základných organizácií, databázou i problematikou kolektívneho vyjednávania.

V popoludňajších hodinách sa účastníci venovali team- buildingovým aktivitám a večer im pobyt spríjemnil klavírny koncert pani Evky Krajčovej a vystúpenie skupiny Flash.

Čestným hosťom školenia bola bývala predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV Martin a Turčianske Teplice p. Mgr. Eva Straková, ktorú medzi sebou účastníci vrelo privítali.

Školenie sa skončilo napoludnie 26.6.2022 a účastníci sa plní nových informácií a príjemných zážitkov rozišli späť do svojich domovov.

V Martine 28.6.2022

PaedDr. Jana Skalická, predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV Martin a Turčianske Teplice

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7