Z rokovania konferencie Krajskej rady Z ZŠ Prešov

dátum uverejnenia: 4. 12. 2021
čas: 13:47
kategórie: Združenie základného školstva

Z rokovania konferencie Krajskej rady Z ZŠ Prešov

     Dňa 24. novembra 2021 sa za dodržania prísnych protipandemických opatrení uskutočnilo rokovanie konferencie Krajskej rady Z ZŠ OZ PŠaV na Slovensku Prešov. Delegáti a hostia boli pri vstupe do rokovacej miestnosti privítaní starým slovanským zvykom a s úsmevom v očiach delegátky Evky Vardžíkovej odetej v regionálnom kroji.

Rokovanie konferencie otvorila predsedníčka krajskej rady Darina Nagyová. Privítala vzácnych hostí, a to predsedu zväzu Pavla Ondeka, predsedníčku Združenia základného školstva a podpredsedníčku zväzu Ingrid Gamčíkovú, právneho poradcu zväzu Michala Gumana a špecialistku Združenia ZŠ Yvonne Furdíkovú.

Rokovanie konferencie viedol moderátor Matúš Baňas.

Po úvodnom slove predsedníčky KR Prešov Dariny Nagyovej požiadal o slovo predseda zväzu Pavol Ondek. Delegátov konferencie informoval najmä o rokovaniach s predstaviteľmi vlády SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s vyjednávaním o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022. Pripustil aj možnosť nepodpísania KZVS v prípade, ak nedôjde k dohode na minimálne 10% valorizáciu platov všetkých pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva, ako aj vedecko-výskumných pracovníkov a učiteľov vysokých škôl.

Za aktívnu prácu krajskej rady Prešov v hodnotenom volebnom období poďakovala predsedníčke krajskej rady pani Nagyovej a predsedom rád základných organizácií v regióne predsedníčka Z ZŠ Ingrid Gamčíková. V budúcom období podľa jej slov bude potrebné viac sa sústrediť na prácu s mladými členmi odborov, stabilizovať členskú základňu, zaktivizovať činnosť niektorých odborných sekcií, zvýšiť informovanosť členskej základne a právne povedomie aj formou školení cez webináre.

Za aktívnu a dlhoročnú prácu vo zväze boli predstaviteľmi zväzu ocenené členky zväzu Prešovského kraja Vlasta Bajajová, Oľga Koudelková, Anna Džupinová, Ľudmila Rochová a Eva Bučková.

Obsiahlu správu o činnosti krajskej rady predniesla jej predsedníčka Darina Nagyová. Konštatovala, že úlohy oblastiach informačnej a koordinačnej činnosti, metodicko-poradenskej, v práci s členskou základňou sa plnili na požadovanej úrovni. V oblasti spolupráce vyzdvihla najmä koordináciu činnosti s KR Košice. Poďakovala predsedom rád za prácu v oblasti evidencie rád a základných organizácií na MV SR a nahlásenia ich štatutárov. V tejto činnosti sme v rámci všetkých krajských rád najlepší. Poďakovala pani Gamčíkovej za promptnú a sústavnú informovanosť členskej základne najmä počas celej pandémie so zameraním na oblasť noviel zákonov, nových vyhlášok a usmernení.

V diskusii delegáti konferencie poďakovali vedeniu zväzu a predsedníčke krajskej rady za ich prácu smerom k všetkým členom Zväzu v ťažkom pandemickom období.

Na konferencii boli jednomyseľne schválené všetky predložené materiály a dokumenty.

Za predsedníčku krajskej rady na nastávajúce 5-ročné volebné obdobie bola všetkými delegátmi zvolená Darina Nagyová, za revízorku účtu Helena Bučková.

Konferenciu ukončila novozvolená predsedníčka KR Prešov záverečným slovom, v ktorom poďakovala všetkým delegátom za aktívnu účasť na konferencii, hosťom za prijatie pozvania napriek vážnej pandemickej situácii a členom výboru rady ZO Prešov za pomoc pri príprave a priebehu konferencie. Všetkým prítomným zaželala veľa zdravia, šťastnú cestu domov a pokojné vianočné sviatky.

28. 11. 2021 Lýdia Hricíková

Foto: Eva Vardžíková

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7