Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Stanovisko k výkonu pracovnej činnosti počas zákazu vychádzania od 2.11. do 8.11.

dátum uverejnenia: 29. 10. 2020
čas: 15:44
kategórie: Zväz

Stanovisko k výkonu pracovnej činnosti počas zákazu vychádzania od 2.11. do 8.11.

Dňa 29. 10. 2020 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené uznesenie vlády pod č. 298/2020 (ďalej len „uznesenie vlády“), ktorým vláda upravuje zákaz vychádzania na obdobie od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020. Podľa tohto uznesenia budú mať zákaz vychádzania v uvedenom období (s výnimkou času medzi 1. a 5. hodinou ráno) všetky osoby, okrem:

1. osoby, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

2. osoby pôsobiacej v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

3. osoby, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

4. cesty v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,

5. cesty do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,

6. cesty na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cesty späť,

7. cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesty späť,

8. cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cesty späť,

9. cesty osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cesty za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

10. dieťaťa do desiatich rokov veku,

11. cesty dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť,

12. cesty žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,

13. cesty dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

14. osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osoby, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

15. osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

16. osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

17. osoby dispenzarizovanej so závažnou poruchou autistického spektra,

18. osoby dispenzarizovanej pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

19. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

20. osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast;

 

Ø  Zamestnanci, ktorí sa budú vedieť preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ (ďalej len „negatívny výsledok testu“) majú výnimku zo zákazu vychádzania bez obmedzenia, ale naďalej pre nich ostávajú v platnosti opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva (najmä opatrenia v súvislosti s nosením rúšok, obmedzenia prevádzky a hromadných podujatí).

Ø  Zamestnanci, ktorí sa nebudú vedieť preukázať negatívnym výsledkom testu, alebo sa na nich nebude vzťahovať iná výnimka podľa bodov 2.- 20., budú mať zákaz vychádzania. S týmto obmedzením slobody pohybu úzko súvisí aj obmedzenie zamestnanca dochádzať do zamestnania. Pre tieto prípady:

1.    Poukazujeme na ustanovenie §250b ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu

a.    zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,

b.    zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

2.    V prípade ak výkon práce z domácnosti nie je možný a nejde o zamestnanca, ktorý je na tzv. pandemickej PN z dôvodu pozitívneho výsledku testu, môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi

a.    dovolenku,

b.    môžu sa dohodnúť na čerpaní náhradného voľna,

c.    môžu sa dohodnúť na daný čas na pracovnom voľne podľa §141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce a to s náhradou mzdy, alebo bez náhrady mzdy, alebo

d.    môžu sa dohodnúť na pracovnom voľne s náhradou mzdy podľa §141 ods. 3 písm. d) Zákonníka práce, ktoré si zamestnanec odpracuje.

3.    Ak by nedošlo ani k jednej z vyššie uvedených možností a zamestnanec tento dôvod oznámi zamestnávateľovi, bude sa absencia zamestnanca v práci považovať za prekážku v práci podľa §137 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce a to bez náhrady mzdy.

4.    V prípade ak pôjde o prekážku v práci podľa §141 ods. 3 písm. c), alebo podľa §137 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce bez náhrady mzdy, zamestnávateľ na tento čas odhlási zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne a za toto obdobie bude musieť zamestnanec uhradiť odvody na zdravotné poistenie. Naďalej ostáva v platnosti §144 ods. 1 Zákonníka práce a teda ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Zároveň poukazujeme aj na §144a ods. 5 Zákonníka práce, podľa ktorého o tom, či ide o neospravedlnené zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

Ø  V súvislosti s medializovanou možnosťou zamestnávateľa žiadať od zamestnancov negatívne výsledky testu, poukazujeme na §5 zák. č. 124/2006 Z. z., podľa ktorého je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, medzi ktoré môžeme zaradiť aj zabránenie výkonu pracovnej činnosti zamestnancovi, ktorý nemá negatívny výsledok testu. Zároveň však naďalej ostáva v platnosti ustanovenie §6 ods. 11, podľa ktorého náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.

Podľa bodu C. „uznesenia vlády“ vláda odporúča hlavnému hygienikovi SR vydať vyhlášku, ktorou uloží povinnosť relevantným subjektom (zamestnávateľom, prevádzkovateľom atď.) vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaný subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ pri vstupe do ich objektov. V čase písania tohto stanoviska nie je takáto vyhláška zverejnená, ani nie je zverejnené opatrenie, ktoré by túto povinnosť ukladalo.

Ø  Z „uznesenia vlády“ je zrejmé, že dokladom na preukázanie negatívneho výsledku testu je len

o   negatívny výsledok RT-PCR testu vykonaný od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 a

o   certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaný od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Žiadne negatívne výsledky iných testov (krvný test), ani antigénových testov vykonaných inými subjektami ako subjektami zúčastnenými na celoplošnom testovaní, ani výsledky z iného obdobia ako výslovne uvedeného v „uznesení vlády“ nezakladajú výnimku zo zákazu vychádzania.  

 Spracovali právnici zväzu:

Mgr. Mikluš, JUDr. Matejová a JUDr. Guman

 Odkazy:

1.    https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/298/20201029

2.    https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

3.     https://www.minedu.sk/data/att/17731.pdf

4.    https://www.ta3.com/clanok/1195541/ziadne-testovanie-ziadny-prijem-hrozi-vypoved-alebo-neplatene-volno.html

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7