Rokovala Rada zväzu

dátum uverejnenia: 30. 3. 2022
čas: 15:50
kategórie: , Zväz

Rokovala Rada zväzu

Dňa 29.3.2022 sa v Bratislave uskutočnila prvá tohtoročná Rada Odborového zväzu školstva. Členovia Rady zväzu prerokovali informácie predsedu a podpredsedov zväzu o aktuálnej činnosti, o rokovaniach so zástupcami orgánov štátnej správy a samosprávy a so zástupcami partnerských organizácií. Podrobnejšie informácie sa týkali rokovaní na úrovni Konfederácie odborových zväzov SR, rokovania s predsedom ZMOS-u ohľadom zabezpečenia 350 € odmeny pre zamestnancov školstva v rámci originálnych kompetencií (ktorá je dohodnutá v KZVS 2022) a tiež o výsledku rokovania na Úrade vlády SR ohľadom požiadaviek zväzu po vyhlásení štrajkovej pohotovosti, ktorými naďalej ostávajú:

- navýšenie tarifných platov pre všetkých zamestnancov školstva o 10 % vyplývajúce z predvolebného sľubu politickej strany OĽANO,

- zmena tarifnej tabuľky pre nepedagogických zamestnancov tak, aby začínala minimálnou mzdou, čím sa dosiahne to, že žiadnemu zamestnancovi nebude musieť zamestnávateľ dorovnávať výšku platu do minimálnej mzdy (od 1. 1. 2022 je to 646 eur),

- navýšenie finančných prostriedkov školám, univerzitám, školským zariadeniam tak, aby bolo zabezpečené ich dostatočné financovanie (prevádzka, didaktické pomôcky, priestory).

Začiatok štrajku bol pôvodne plánovaný na marec, avšak po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu rozhodlo predsedníctvo zväzu ako štrajkový výbor o oddialení termínu štrajku.

Rada zväzu ďalej schválila rozpočet zväzu a združení na rok 2022, vzala na vedomie informáciu o udelení príspevkov z podporného fondu, správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP a tiež prehľad o dotáciách na rekreačné pobyty pre členov zväzu v roku 2021. Členovia rady zväzu prerokovali a prijali návrh cieľov a programu zväzu, obsahujúci hlavné priority na rok 2022, ktorými sú okrem iného:

- stabilizovať počet členov zväzu s akcentom na získanie nových, predovšetkým mladých ľudí

- naďalej poskytovať členom zväzu právne služby, vzdelávanie, informácie, rekreačné pobyty a ďalšie benefity

- požadovať každoročnú valorizáciu platov všetkých zamestnancov v školstve tak, aby dosiahli úroveň priemerných platov zamestnancov v iných rezortoch s porovnateľným dosiahnutým stupňom vzdelania,

- požadovať úpravu základnej tarifnej tabuľky tak, aby začínala minimálnou mzdou

- presadzovať úplný prechod financovania osobných nákladov všetkých zamestnancov školstva pod prenesené kompetencie

- požadovať zmenu pracovných pomerov učiteľov vysokých škôl z doby určitej na dobu neurčitú

- podporovať zvýšenie úrovne odborného vzdelávania a tým prispievať k rozvoju ekonomiky a znižovaniu nezamestnanosti

- pripomienkovať návrhy legislatívnych zmien týkajúcich sa obsahu vzdelávania a metód vyučovania

- presadzovať kroky proti snahám o privatizáciu služieb v oblasti vzdelávania

- udržiavať a rozvíjať vzťahy s partnerskými profesijnými organizáciami

- intenzívne spolupracovať s partnerskými organizáciami v rámci Celosvetovej organizácie odborových zväzov zamestnancov školstva (EI) a Európskeho odborárskeho výboru pre vzdelávanie (ETUCE) a s blízkymi zahraničnými školskými odborovými zväzmi

Na záver rokovania opätovne vyjadrili členovia Rady zväzu solidaritu s ukrajinskými kolegami a ukrajinským ľudom a schválili finančný dar pre partnerský Odborový zväz zamestnancov školstva a vedy na Ukrajine. Zároveň schválili možnosť jednorazového mimoriadneho členského príspevku na pomoc Ukrajine.

Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7