Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Konferencia „Transformácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti“

dátum uverejnenia: 4. 12. 2019
čas: 09:52
kategórie: Zväz, Združenie vysokých škôl a PRO

Konferencia „Transformácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti“

Dňa 29. novembra 2019 v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnila konferencia vo forme diskusnej platformy s názvom Transformácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti. Konferencia sa konala pod záštitou podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. Konferenciu zorganizoval Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Obsah konferencie bol zameraný na proces digitálnej transformácie Slovenska, ktorú treba chápať ešte v širších súvislostiach, a to ako súčasť širšieho procesu budovania informačnej spoločnosti pre 21. storočie. Slovensko má objektívne predpoklady stať sa lídrom v budovaní informačnej spoločnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné celospoločenské systémové zmeny, radikálne zmeny aj v oblasti vysokého školstva a zaradenie budovania informačnej spoločnosti medzi hlavné opatrenia vlády na zabezpečenie dlhodobého rozvoja Slovenska a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti.

Konferencia bola stretnutím zástupcov školstva a vedy, priemyslu a ďalších zložiek spoločnosti, ktorým leží na srdci osud vysokého školstva, preto nadefinované ciele konferencie pokrývali širokú plejádu rôznych oblastí vysokého školstva:

Poskytnúť informácie o stratégiách informatizácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky, transformácii vysokoškolského štúdia pre potreby informačnej spoločnosti, stratégiách prechodu súčasnej spoločnosti na informačnú spoločnosť.

•    Propagovať paradigmy informačnej spoločnosti v oblasti školstva a stanoviť hlavné ciele budovania informačnej spoločnosti.

•    Diskutovať o moderných postupoch zvyšovania výkonnosti univerzít a poukázať na nové smery financovania rozvoja univerzít.

•    Rozvinúť systémy manažérstva kvality výučby na vysokých školách v spojení s nadobúdaním kvalitných kompetencií učiteľa pre informačnú spoločnosť.

•    Podporovať rozvoj osobnosti vysokoškoláka pre zvýšenie kvality života v informačnej spoločnosti.

•    Poskytnúť informácie na prehodnotenie štruktúry vzdelávania programov vysokých škôl pri príprave absolventov pre informačnú spoločnosť.

•    Podporovať odborné vzdelávanie a prípravu na terciárnej úrovni vrátane iniciatív celoživotného vzdelávania s prepojením na prax.

Hlavné prednášateľské vstupy patrili významným pozvaným prednášateľom: predsedovi OZPŠaV na Slovensku Ing. Pavlovi Ondekovi. Štafetu slova prebral hostiteľ a zároveň reprezentant Slovenskej rektorskej konferencie rektor TU v Košiciach Dr.h.c., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. V zastúpení za podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu nasledujúce slovo patrilo štátnemu tajomníkovi Ministerstva hospodárstva SR doc. Ing. Vojtechovi Ferenczovi, PhD., ktorý predstavil nadrezortnú vládnu stratégiu, ktorá definuje politiku a priority Slovenska v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie hospodárstva a spoločnosti. Strategické a koncepčné zmeny vo výchove a vzdelávaní predostrel za MŠVVaŠ SR generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Mgr. Jozef Jurkovič. „Dobrú reformu“ stratégie rozvoja vysokého školstva na Slovensku za autorský kolektív vysokoškolských učiteľov TU v Košiciach a PU v Prešove, OZPŠaV SR prezentoval podpredseda doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Problematike digitálnej kompetencie sa venoval za sekciu digitálnej agendy ÚPVII SR riaditeľ odboru digitálnych politík a medzinárodnej spolupráce JUDr. Tomáš Jucha. Za Digitálnu koalíciu sa ujal slova tajomník Ing. Andrej Bederka, ktorý akcentoval niektoré problémy digitálnej transformácie vo vzťahu k vysokoškolskému vzdelávaniu a trhu práce. Zmien v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania sa dotkol ďalší prednášajúci podpredseda Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy prof. RNDr. René Matlovič, PhD. Za Republikovú úniu zamestnávateľov vystúpil s témou Konkurencieschopné Slovensko - desatoro pre krajinu talentov výkonný sekretár Dr. Peter Molnár a za Radu vysokých škôl SR podpredsedníčka PhDr. Anna Čekanová, PhD. s témou Budovanie bezpečnostného povedomia študentov vysokých škôl v procese transformácie vysokoškolského vzdelávania.

Pozvánku do dejiska významného podujatia prijali aj ďalší dôležití hostia - predstavitelia manažmentu slovenských univerzít a vysokých škôl, inštitúcie vedy a výskumu, priemyslu, predsedovia základných organizácií a členovia OZPŠaV na Slovensku, Študentskej rady vysokých škôl a ďalších inštitúcií, ale i vysokoškolskí učitelia, pracovníci rôznych úsekov na VŠ a študenti.

Moderátorskej úlohy podujatia, ako čeliť jednej z kľúčových výziev - digitálnej transformácii, transformácii VŠ vzdelávania na Slovensku, sa zhostili PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA, vedúca Katedry spoločenských vied na Technickej univerzite v Košiciach a predseda OZ PŠaV na Technickej univerzite v Košiciach prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.

Všetky vystúpenia prednášateľov akcelerujúce prechod univerzít v SR na informačnú spoločnosť boli veľmi obsahovo hutné, obohacujúce a podnecujúce k nasledovne prebiehajúcej diskusii, ktorá bola popretkávaná mnohými faktickými podnetmi, reakciami, pripomienkami, názormi, návrhmi, podnetmi. Spoločné zaväzujúce závery účastníkov poukázali na fakt, že základným predpokladom úspešného budovania informačnej spoločnosti a znalostnej ekono¬mi¬ky na Slovensku je vysoká vzdelanostná úro¬veň vysokoškolákov.

Vedenie školských odborárov predseda Ing. Pavol Ondek a doc. PhDr. Miroslav Habán, PhD. v závere vyjadrili presvedčenie, že spojením mnohých odborníkov a aj pomocou naznačených krokov sa spoločne podarí reálne pohnúť transformáciu vysokých škôl aj na Slovensku. Veríme, že ďalšie kroky spolupráce aj s OZ PŠaV na Slovensku nedajú na seba dlho čakať.

                                         PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA, vedúca organizačného výboru konferencie

 Závery z konferencie:

„Transformácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti“

Záznam z konferencie je dostupný na stránke:

https://archive.tp.cvtisr.sk/tag?transformacia2019

Autori fotiek: prof. RNDr. Blazej Pandula, CSc. a Ing. Juraj Mihály


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7