Mladí školskí odborári sa školili vo Vysokých Tatrách

dátum uverejnenia: 6. 5. 2022
čas: 11:23
kategórie: , Zväz

Mladí školskí odborári sa školili vo Vysokých Tatrách

V dňoch 29.-30. apríla 2022 sa v Rekreačnom zariadení Crocus vo Vysokých Tatrách stretli mladí školskí odborári z celého Slovenska, ktorí reprezentovali svoje základné organizácie na všetkých typoch a stupňoch škôl od materských škôl až po univerzity. Napriek takémuto širokému záberu ich spájala príslušnosť k Odborovému zväzu školstva a snaha prispieť svojou časťou k procesu zlepšovania stavu slovenského školstva a tiež sociálneho a ekonomického postavenia všetkých jeho zamestnancov.

Program školenia sa začal vystúpeniami podpredsedov zväzu (Ingrid Gamčíková, Peter Danko, Miroslav Habán), ktorí priblížili štruktúru odborového zväzu, prácu jednotlivých profesijných sekcií a tiež aktivity zväzu zamerané na sociálny dialóg, pripomienkovanie legislatívy a prácu s členskou základňou. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková predstavila aktuálne zmeny v školskej legislatíve predovšetkým v súvislosti so vznikom nadčasovej práce, preukazovaním bezúhonnosti a profesijným rozvojom. Predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán na záver vystúpenia predstavil benefity pre členov zväzu ako napríklad zvýhodnené ubytovanie v rekreačných zariadeniach zväzu, zľavy pri poskytovaní akreditovaného vzdelávania či bezplatné právne poradenstvo. Všetkých účastníkov na diaľku pozdravil predseda zväzu Pavel Ondek, ktorý sa v tom čase zúčastňoval na slávnostnom odovzdávaní medailí sv. Gorazda za významný prínos v oblasti školstva. V následnej diskusii sa prítomní dotkli tém ako kurikulárna reforma, komunikácia odborov smerom navonok, možnosti náboru nových členov či štrajková pohotovosť.

Ďalším vystupujúcim bol František Gajdoš, predseda Komisie mladých pri Konfederácii odborových zväzov SR a zároveň nominant nášho zväzu na viceprezidenta KOZ SR. František Gajdoš prezentoval aktivity mladých odborárov na úrovni konfederácie a hovoril tiež o svojich odborárskych začiatkoch, motivácii a hlavných princípoch odborov, akými sú solidarita, jednota a obhajoba práv slabších. Po ňom nasledoval dosluhujúci predseda Komisie mladých školských odborárov Tomáš Kuželík, ktorý svojich kolegov informoval o aktivitách komisie počas svojho volebného obdobia, úspechoch, ale aj výzvach, ktorým musel čeliť. Zároveň priblížil svoj pohľad na poslanie odborov a ich význam predovšetkým pre mladých zamestnancov, ktorí svoju pedagogickú či vedeckú kariéru ešte len začínajú a mali by mať o to väčší záujem, aby sa pracovné podmienky v školstve naďalej zlepšovali.

Na záver stretnutia si členovi Komisie mladých zvolili svojho predsedu a podpredsedu na ďalšie volebné obdobie. Predsedom sa stal Ľuboš Gondár zo základnej organizácie pri ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne a podpredsedníčkou Ivona Kopuncová zo základnej organizácie pri SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne. Prítomní členovia komisie zároveň pripravili návrh štatútu, ktorý bude predložený na schválenie Rade zväzu. Za svoje priority označili zvýšenie informovanosti o práci odborov medzi mladými zamestnancami, aktivity smerujúce k zlepšeniu pracovno-právneho povedomia mladých členov a tiež predkladanie návrhov na zmeny legislatívy obsahujúce špecifické požiadavky mladých zamestnancov školstva.

Odborový zväz školstva od roku 2012 aktívne pracuje s mladými členmi, organizuje pre nich stretnutia a presadzuje ich podnety. Okrem toho im vytvára priestor vo svojich štatutárnych orgánoch a finančne podporuje ich aktivity. Veríme, že snahy zväzu v tejto oblasti majú zmysel a postupne tak budujeme ďalšiu silnú generáciu, ktorá bude ochotná a schopná bojovať nielen za svoje práva, ale aj za záujmy všetkých zamestnancov.

Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7