Odmena 350 €

dátum uverejnenia: 1. 2. 2022
čas: 13:55
kategórie: Zväz

Odmena 350 €

V decembri 2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 (ďalej iba dodatok). Podľa tohto dodatku zamestnávatelia vyplatia odmenu 350 € všetkým zamestnancom, ktorých pracovný pomer k 31. 12. 2021 trval minimálne 6 mesiacov.

Zamestnancom v školách financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR (prenesený výkon štátnej správy) vyplatil zamestnávateľ odmenu z poskytnutej mimoriadnej dotácie vo výplatnom termíne za mesiac december 2021. Zamestnanci odmenu dostali v januári 2022.

Zamestnancom v materských školách, v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí a vyšších územných celkov (financovanie z podielových daní – originálny výkon štátnej správy) bude odmena vyplatená najneskôr za mesiac máj 2022 tak, aby ju dostali najneskôr do 30. júna 2022.

Pripomíname, že súlade s dodatkom nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému k 31. 12. 2021 plynula výpovedná doba, okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď z dôvodu

  •     zrušenia alebo premiestnenia organizácie,
  •     nadbytočnosti,
  •     straty spôsobilosti vykonávať prácu.

Finančné prostriedky na danú odmenu poskytne zamestnávateľom zriaďovateľ – mesto/obec/VÚC.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7