Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Otvorený list prezidentke SR k novele zákona o vysokých školách

dátum uverejnenia: 30. 3. 2022
čas: 12:04
kategórie: Zväz, Združenie vysokých škôl a PRO

Otvorený list prezidentke SR k novele zákona o vysokých školách

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás s dôverou a nádejou na vypočutie a podporu, pretože ako zástupcovia zamestnancov a zamestnankýň sme zostali osamotení v úsilí chrániť pracovné práva vysokoškolských učiteľov a učiteliek.

Aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý je členom Konfederácie odborových zväzov SR (ďalej KOZ SR), víta dohodu medzi zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) a akademických reprezentácií o reforme riadenia vysokých škôl. V tieni ich diskusií však zostali pracovné podmienky na vysokých školách, ktoré nemožno oddeliť od snahy zvyšovať kvalitu slovenských univerzít.

Napriek rokovaniam s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR neboli akceptované naše pripomienky a argumentácia, že vysokoškolský zákon je v rozpore s európskou pracovnou legislatívou a systematicky diskriminuje a znevýhodňuje vysokoškolských učiteľov a učiteľky. Uvedená diskriminácia sa týka neodôvodneného reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú, ktorá je zakotvená priamo v §77 o obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov v Zákone o vysokých školách, ako aj v §48 Zákonníka práce. Táto úprava je v rozpore s európskou smernicou 1999/70/ES o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, keďže neuvádza objektívny dôvod neustáleho predlžovania krátkodobých zmlúv, a pre celú skupinu zamestnancov opomína uviesť maximálny počet ich opakovaní.

Vysokoškolskí učitelia a učiteľky sú, na rozdiel od iných zamestnancov na Slovensku, vyňatí spod ochrany Zákonníka práce pred krátkodobými a opakovanými zmluvami na dobu určitú (§ 48 ods. 6), v dôsledku čoho čelia extrémnej prekarizácii práce, sociálnej, pracovnej a existenčnej neistote.

Najzraniteľnejší sú vysokoškolskí učitelia a učiteľky, ktorí nie sú na funkčných miestach docentov a profesorov, teda asistenti a odborní asistenti. Tvoria polovicu všetkých akademických zamestnancov a zákon ich úplne vylučuje z možnosti a istoty získania trvalého pracovného pomeru na celú ich kariéru. Môžu byť zamestnávaní na pracovné zmluvy maximálne na päť rokov, ich zmluvy sú však často kratšie, čo ohrozuje zmysluplné plánovanie a realizáciu výskumu, ktorý je jedným z kľúčových náplní práce v akademickom a vysokoškolskom prostredí, a bezprostredne ovplyvňuje aj kvalitu samotnej výuky. Zamestnanci na funkčných miestach docentov a profesorov čakajú na získanie stabilnej práce deväť až pätnásť rokov po minimálne troch výberových konaniach, čo je najdlhšie spomedzi európskych krajín.

Podľa predbežného mapovania Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku viac ako 80% učiteľov a učiteliek na slovenských univerzitách a vysokých školách pracuje na krátkodobé pracovné zmluvy, v priemere na tri roky. Aj v iných krajinách prebiehajú diskusie o optimálnom modeli akademickej kariéry, ale nestretli sme sa s právnou úpravou, ktorá by zakladala tak hlbokú pracovnú diskrimináciu, neistotu a nestabilitu vo vysokoškolskom prostredí. Zahraničné štúdie pritom poukazujú na rôzne psychosociálne, sociálne, pracovné či zdravotné riziká prekarizácie práce akademických zamestnancov a zamestnankýň, ktoré vedú k nízkej motivácii a zníženej výkonnosti. Máme zato, že pravým účelom zavedenia reťazenia pracovných pomerov učiteľov vysokých škôl nie je zvyšovanie kvality vysokých škôl, ale úspora finančných prostriedkov na nevyplatenom odstupnom.

Dovoľujeme si však zdôrazniť a poukázať aj na vážne sociálne a existenčné dosahy takto nastavených podmienok práce. Pre akademikov s nestabilnými pracovnými zmluvami je náročné plánovať výskum, ako aj samotný kariérny a profesionálny rast, pociťujú frustráciu a demotiváciu, nemajú nárok na odstupné pri strate zamestnania a ich postavenie je zraniteľné voči nadriadeným. V kombinácii s nízkymi platmi v porovnaní s okolitými krajinami to robí pracovné miesta na univerzitách neatraktívnymi, čo je v príkrom rozpore s naratívom, že súčasná novela vysokoškolského zákona priláka talenty do slovenského univerzitného prostredia. Extrémne neisté pracovné postavenie slovenských vysokoškolských učiteľov a učiteliek prispieva k nedostatočnej kvalite vysokého školstva. Nie je možné zvýšiť kvalitu vzdelávania bez dôstojných pracovných podmienok na vysokých školách.

OZ PŠaV aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania vzniesol zásadnú pripomienku, v ktorej navrhol odstránenie reťazenia pracovných pomerov vypustením predmetných odsekov v §77 Zákona o vysokých školách a zároveň požadoval zapracovanie nároku na odstupné. Ani jedna z požiadaviek však predkladateľom novely nebola akceptovaná.

Vážená pani prezidentka,

z vyššie uvedených dôvodov Vás žiadame:

- aby Ste nepodpísali súčasné znenie novely vysokoškolského zákona, ktorá ďalej replikuje pracovnoprávnu diskrimináciu vysokoškolských učiteľov a učiteliek,

- aby Ste vyzvali MŠVVaŠ SR na detailné zmapovanie štruktúry pracovných kontraktov na univerzitách, jej pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie,

- aby Ste vyzvali poslancov NR SR na úpravu §77 Zákona o vysokých školách, ktorý ho zosúladí s európskou smernicou 1999/70/ES o rámcovej dohode o práci na dobu určitú a zabezpečí pracovné práva vysokoškolských učiteľov a učiteliek,

- aby Ste vyzvali reprezentácie akademických samospráv na otvorenú a poctivú diskusiu o pracovných podmienkach akademických zamestnancov a zamestnankýň, aby viedli dialóg o modeli akademickej kariéry, ktorý podporí výkonnosť, motiváciu a rozvoj talentov na vysokých školách.

Sme presvedčení, že aj starostlivosťou o vysokoškolských učiteľov a učiteľky a zlepšovaním ich pracovných podmienok dosiahneme zlepšenie kvality vysokých škôl, o ktoré sa spoločne usilujeme.

S úctou

                                  

                                 Ing. Pavel Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku

 

Tu si môžete pozrieť odpoveď z prezidentskej kancelárie 

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7