Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR

dátum uverejnenia: 3. 12. 2020
čas: 16:49
kategórie: Zväz, Združenie základného školstva, Združenie stredného školstva

Pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR

V stredu 2. decembra 2020 sa stretlo vedenie zväzu so štátnou tajomníčkou ministerstva školstva Monikou Filipovou. Prítomná bola riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania Svetlana Síthová a riaditeľka kancelárie štátnej tajomníčky pani Tomaga. Témou stretnutia bol Nultý akčný plán Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021. Za zväz sa stretnutia zúčastnili predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková, podpredseda zväzu Ivan Šóš a špecialistka Združenia základného školstva Ingrid Kováčová.

Predseda zväzu v úvode stretnutia poďakoval štátnej tajomníčke za prijatie. Upozornil na základné prekážky úspešnej realizácie princípov inkluzívneho vzdelávania v školskej praxi, uviedol niekoľko prístupov k inklúzii zo zahraničia. Predseda zväzu Pavel Ondek poďakoval za snahu ministerstva o presun kompetencií z ministerstva vnútra na ministerstvo školstva. Poukázal na podnety od našich členov, na základe ktorých sme iniciovali stretnutie a požiadal štátnu tajomníčku o podrobnejšie vysvetlenie aktivít ministerstva v oblasti špeciálneho školstva.

Štátna tajomníčka informovala zástupcov zväzu o dôvodoch, ktoré viedli k predstaveniu nultého akčného plánu. Vznikol na základe úloh z predchádzajúceho obdobia, podľa ktorých bolo potrebné vytvoriť stratégiu prístupu vo výchove a vzdelávaní s akcentom na inkluzívnosť. Ministerstvo pripravilo podrobný plán inkluzívneho prístupu konzultovaný s odborníkmi, verejnosti predstavili v nultom akčnom pláne konkrétne opatrenia pre nasledujúci rok. Zdôraznila, že nejde o rušenie špeciálnych škôl, iba možnú transformáciu tých škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci výlučne podľa vzdelávacieho programu variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.

Podpredseda zväzu Ivan Šóš upozornil na potrebu lepšie komunikovať s verejnosťou a zamestnancami špeciálnych škôl. Dostávajú často strohé, alebo žiadne informácie o plánoch, ktoré s nimi ministerstvo má. Uviedol príklad z minulosti, kedy aj pán predchádzajúci štátny tajomník priznal silnejšiu orientáciu na sociálne znevýhodnené skupiny, no v oblasti špeciálneho školstva svoje vízie nepredstavil. Taktiež pripomenul, že v minulosti bolo združením organizovaných viacero podujatí, ktoré poukazovali na konkrétne problémy, ktoré sa dlhodobo na Slovensku neriešia. Vystríhal pred opakovaním chýb krajín Európy, ktoré neuvážene nastúpili inkluzívnu cestu. Vyzdvihol úroveň nášho špeciálneho školstva a požiadal o odbornú diskusiu, ktorá by mala predchádzať vykonaniu unáhlených krokov. Zároveň poukázal na nutnosť zachovania špeciálnych škôl pre žiakov, ktorých nie je možné vzdelávať v bežných školách. Zdôraznil pritom základné princípy z Dohovoru OSN o právach dieťaťa, podľa ktorého sa má v prvom rade hľadieť na princíp najlepšieho záujmu dieťaťa. Reálna prax ukazuje, že záujem dieťaťa určuje jeho zákonný zástupca, čo nie vždy odráža skutočný osobný rozvoj dieťaťa. Preto je potrebné zvýšiť mieru naplnenia princípu najlepšieho záujmu dieťaťa. Tiež poukázal na neprehľadnosť a disproporcie v riadení špeciálneho školstva v súčasnosti a poďakoval za snahu ministerstva naplniť požiadavky petície zväzu o zjednotení financovania pod jednu strechu. Na záver vyzdvihol náročnú prácu psychológov v poradniach a podotkol, že o ich odbornosti nemožno polemizovať.

Podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková avizovala možné problémy, ktoré so sebou prináša zrušenie obmedzenia počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v jednej triede. Vyjadrila nesúhlas so znižovaním kvalifikačných predpokladov pomocného vychovávateľa, kde treba zvážiť, akú pracovnú činnosť bude pomocný vychovávateľ vykonávať, pričom treba brať do úvahy, že títo zamestnanci pracujú s deťmi a žiakmi. Zároveň upozornila na to, že títo zamestnanci nie sú zaradení medzi pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Prax v školách ukázala dôležitosť prítomnosti inkluzívnych tímov nielen v základných školách, ale i v školských kluboch detí a v materských školách. I. Gamčíková vyzdvihla a ocenila pozitívne pôsobenie členov tímu nielen v práci so žiakmi so ŠVVP (včasná diagnostika, reedukácia, priama pomoc žiakom), ale aj ich pomoc pedagogickým zamestnancom a intaktným žiakom. Poukázala tiež na význam vzdelávania detí do troch rokov a s tým súvisiacu závažnosť dodržiavania vzdelávacieho programu inštitúciami, ktoré budú starostlivosť o tieto deti poskytovať.

Špecialistka ZZŠ Ingrid Kováčová zdôraznila potrebu vzdelávania a zvyšovania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v bežných základných školách vo vzťahu k inklúzii a vzdelávaniu čoraz väčšieho počtu žiakov so ŠVVP. Pozitívne hodnotila, že v nultom akčnom pláne sa počíta aj s participovaním vysokých škôl, ktoré sú a budú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania budúcich učiteľov. V mnohých učiteľských študijných programoch absentuje problematika inkluzívneho vzdelávania. Upozornila na možné problémy pri stanovení jednotných kritérií v štátnom vzdelávacom programe pre primárne vzdelávanie (ISCED 1) a pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2). Pripomenula, že podľa individuálnych vzdelávacích programov sa v školách vzdelávajú žiaci so ŠVVP. Je však žiaduce obsah a formu týchto plánov revidovať tak, aby reflektovali zmeny vyplývajúce z implementácie nultého akčného plánu.

Riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania prisľúbila osobitné stretnutie k otázke reformy poradenských zariadení, ich kompetencií a financovania.

V závere stretnutia sa prítomní dohodli na potrebe spoločnej komunikácie o jednotlivých krokoch v tomto pláne.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7