Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Pripomienky zväzu k Projektu nového kurikula pre všetky cykly

dátum uverejnenia: 16. 12. 2022
čas: 12:18
kategórie: Zväz

Pripomienky zväzu k Projektu nového kurikula pre všetky cykly

Predložený materiál sa podľa nášho názoru nedá považovať za Štátny vzdelávací program, keďže ide iba o úpravu textácií úvodných charakteristík, či už prierezových tém, cyklov, oblastí a podobne. Nie je predložený obsah, čiže vzdelávacie štandardy.

Všeobecné texty, ako je profil absolventa základného vzdelávania a podobne, sú pre učiteľskú verejnosť v danom čase menej dôležité ako štandardy, keďže sa na materiál čaká takmer dva roky a pracovalo na ňom mnoho odborníkov.

Dovolíme si poukázať i na nesúlad so zákonom, čo odznelo počas predstavenia kurikula 30.11.2022 v Šamoríne, kde bol prezentovaný ako povinný od roku 2026, čo však školský zákon neurčuje, ako isto predkladatelia vedia.

Odlišné charakteristiky pojmov sú tiež evidentné a v nesúlade so zákonom - napríklad v základných pojmoch – vzdelávacia oblasť...§ 2 písm. u)a v)zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý uvádza, že na účely tohto zákona sa rozumie vzdelávacou oblasťou okruh, prostredníctvom ktorého sa vymedzujú základné rámce obsahu vzdelávania; vyučovacím predmetom obsahovo ucelená jednotka vzdelávacej oblasti. Projekt nového kurikula pre všetky cykly - hovorí...v časti 06 Vzdelávacie oblasti, že vzdelávacia oblasť je základná jednotka obsahu vzdelávania a prostredníctvom nej sa aj postupne vymedzujú a napĺňajú ciele všeobecného vzdelávania.

V rámcovom učebnom pláne nie je určené, koľko vyučovacích hodín sa má danému predmety v jednotlivých ročníkoch venovať časová dotácia. Práve tento aspekt považujeme za zásadný nedostatok, preto nie je pre nás materiál prijateľný.

V neposlednom rade upozorňujeme na nevykonateľnosť zavedenia vzdelávania v základnej škole v troch cykloch, keďže rozdelenie základnej školy je zákonom určené, § 29 ods. 4 školského zákona hovorí, že základná škola má deväť ročníkov. Člení sa na prvý stupeň a druhý stupeň. Prvý stupeň základnej školy tvorí prvý až štvrtý ročník. Druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník, čo nekorešponduje s cyklami, ktoré sú rozdelené I. cyklus 1.2.3. ročník II. cyklus 4.5. ročník a III. cyklus 6.7.8.9.ročník.

OZŠ z podnetov svojich členov i pedagogickej praxe upozorňuje, že štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách. Zastávame názor, že je dôležité, aby základný obsah definoval štát. Nesúhlasíme, aby ho museli tvoriť učitelia na školách, tí majú zvoliť správnu formu jeho osvojovania.

Vyjadrenie k časti o osobitostiach výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania:

Charakteristika tejto časti štátneho vzdelávacieho programu je stručná a príliš všeobecná. V mnohom kopíruje súčasný stav vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Viaceré kľúčové body (všeobecné, cielené a špecifické podporné opatrenia) v tejto časti nie sú vôbec vysvetlené a teda sa k nim nedá vyjadriť, nakoľko nemáme informáciu, či a ako budú realizované v praxi, dokonca mnohé sú iba v návrhu zákona, ktorý je od septembra v MPK a až v týchto dňoch sa realizujú rozporové konania.

Pri podporných opatreniach vo výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, konkrétne použitie voliteľných hodín na vzdelávanie podľa upravených cieľov a obsahu, nie je jasná realizácia, akým spôsobom sa bude výchova a vzdelávanie žiaka so ŠVVP realizovať v rámci voliteľných hodín. ak tieto hodiny budú použité na vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže napredovať. Keďže tento žiak bude v kolektíve s intaktnými žiakmi, bude mať celá trieda takéto voliteľné hodiny prispôsobené tomuto jednému žiakovi? V takom prípade by sa celý kolektív prispôsoboval jednému žiakovi (resp. menšej skupine žiakov), s čím nesúhlasíme. Alebo bude tento žiak na tieto voliteľné hodiny vyňatý z tejto triedy a vzdelávaný individuálne? V takom prípade by nešlo o inkluzívne vzdelávanie.

Vyberáme ďalšie konkrétne body, ktoré sú nejasné a prinášajú chaos a neodpovedané otázky. Napríklad materiál uvádza, že vzdelávacie oblasti sú v rámci štátneho vzdelávacieho programu rozpracované na jednotlivé vyučovacie predmety. Tam, kde je to žiaduce, je vzdelávacia oblasť identická s predmetom, čo je spravidla v prvých dvoch vzdelávacích cykloch....naša otázka je, kto rozhodol, že je to žiaduce...napríklad vzdelávacia oblasť Človek a príroda spojila tri vyučovacie predmety fyziku, chémiu, biológiu...kto rozhodol, že je to tu žiaduce?

Nastáva zmätok pri vzdelávaní v cykloch - vyvstáva otázka - na základe čoho bude učiteľ vedieť, koľko priestoru má venovať učivu v danom ročníku pri konkrétnom predmete, keď v RUP nie je definované, koľko hodín v týždni sa bude daný predmet vyučovať? Napr. učiteľ chémie nebude vedieť, ako bude obsah učiva rozdelený do ročníkov, tiež nie je určené koľko vyučovacích hodín sa má učiť chémia v 7.ročníku...či je to 1 hodina, či 2, či 3 do týždňa, nehovoriac o učebniciach.

Vyučovacie predmety zanikajú, naši žiaci vďaka Projektu nového kurikula pre všetky cykly, nebudú poznať fyziku, chémiu, biológiu, ale iba vzdelávaciu oblasť Človek a príroda, nebudú poznať dejepis, geografiu, občiansku výchovu, ale iba oblasť Človek a spoločnosť.

Sme presvedčení o tom, že rozdelenie základnej školy na tri cykly, smeruje k zníženiu kvality vzdelávania.

Predkladatelia na jednej strane dávajú voľnosť na určenie si kedy, ktorý predmet začne škola vyučovať a koľko sa bude venovať danej oblasti v príslušných ročníkoch, no zároveň poznámkou k RUP dávajú povinnosť školám 8 dní v roku po 6 hodín realizovať tematické dni zamerané na rozvoj prierezových gramotností, pričom obsah a ciele určuje škola v ŠkVP.

Vzhľadom na uvedené, ako i skutočnosť, že preložený Projekt nového kurikula pre všetky cykly by sa dotýkal 60 000 učiteľov, viac ako pol milióna žiakov (650 000), ohradzujeme sa ku krátkemu dvojtýždňovému pripomienkovému konania a zásadne nesúhlasíme s rozdelením základnej školy na cykly a vzdelávanie v ZŠ žiadame upraviť v rámci ŠVP na príslušné ročníky a vyučovacie predmety s určením počtu vyučovacích hodín.

Obsahové zmeny vzdelávacích štandardov sú samozrejme žiaduce a sú súčasťou periodickej inovácie štátnych vzdelávacích programov.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7