Pripravovaná zmena zákona o vysokých školách

dátum uverejnenia: 25. 2. 2021
čas: 16:21
kategórie: Zväz, Združenie vysokých škôl a PRO

Pripravovaná zmena zákona o vysokých školách

V roku 2021 si Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dalo za jeden z viacerých cieľov cieľ novelizovať, resp. "uviesť do života" nový zákon o vysokých školách.

Na základe uznesení vyplývajúcich zo zasadnutia reprezentácii vysokých škôl - 97.zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (prezenčne 24.2.2021 v Bratislave, v aule Ekonomickej univerzity) a Rady vysokých škôl (online rokovanie cez MS Teams, 24.2.2021 v Bratislave) nebude proces tvorby nového zákona o vysokých školách jednoduchý, a to hlavne z dôvodov viacerých nových návrhov, ktoré chce ministerstvo zaviesť, s čím reprezentácie VŠ zásadne nesúhlasia.

Zo záverov zasadnutia SRK, ktoré viedol jej prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., vyplýva, že " SRK zásadne nesúhlasí s mediálne prezentovaným návrhom MF SR na prerozdelenie prostriedkov v rámci „Plánu obnovy“ v časti „Vzdelávanie“. Sumu, vyčlenenú na hĺbkové reformy vysokého školstva v navrhovanom objeme približne 200 miliónov eur, považuje SRK za kriticky nedostatočnú a z hľadiska investičných stimulov do rozvoja vysokého školstva za demotivujúcu". Využitie prostriedkov z „Plánu obnovy“ považuje SRK za poslednú reálnu šancu zvrátiť negatívnu trajektóriu, na ktorej sa slovenské vysoké školstvo v ostatných desaťročiach ocitlo. Dôvodmi sú napríklad často len deklarovaná politická podpora vysokoškolskému vzdelaniu a výskumu, negatívny marketing a kritická finančná poddimenzovanosť personálnej i materiálnej infraštruktúry vysokých škôl.

K novele zákona o vysokých školách sa SRK uzniesla na tom, že: "SRK principiálne nesúhlasí s návrhom novely zákona o vysokých školách v predloženej podobe. Táto právna úprava síce obsahuje aj viaceré dobré námety a riešenia, avšak ako celok nerieši kľúčové problémy slovenského vysokého školstva. Je vyjadrením pretrvávajúcej nedôvery vo vysoké školy a snahy o ich ovládnutie a podriadenie štátu. SRK vyzýva predkladateľa, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby materiál v tomto období nezaradil do legislatívneho procesu. V konštruktívnom dialógu, ku ktorému sa týmto SRK zaväzuje, prispeje SRK k hľadaniu efektívnych a optimálnych riešení zásadných problémov slovenského vysokého školstva"

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na:

https://www.srk.sk/sk/aktuality/478-tlacova-sprava-z-97-zasadnutia-srk

Zasadnutie Rady vysokých škôl SR prebiehalo v online priestore podobne. Na online rokovaní RVŠ SR, ktoré viedol predseda rady doc. RNDr. Martin Putala, PhD., boli za zväz prítomní predseda zväzu Ing. Pavel Ondek a predseda združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Predseda zväzu vystúpil s pripomienkami k návrhu novely zákona o VŠ a vyjadril podporu RVŠ SR.

Členovia RVŠ SR "vyjadrili nespokojnosť s návrhom novely zákona o VŠ a jednomyseľne prijalo uznesenie, v ktorom zásadne nesúhlasí s návrhom novely zákona, odmieta ho a žiada MŠVVaŠ SR stiahnúť z viacerých dôvodov. Rada ako najvyšší samosprávny orgán vysokých škôl dôrazne žiada Ministerstvo vypracovávať legislatívne návrhy v oblasti vysokého školstva v spolupráci so všetkými reprezentáciami vysokých škôl v zmysle zákona o vysokých školách a v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. V prípade nerešpektovania našich požiadaviek Rada vyzve vysoké školy k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti".

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na:

https://www.radavs.sk/mdocs-posts/uznesenie-plena-rvs-sr-k-navrhu-novely-zakona-o-vysokych-skolach/?mdocs-cat=null

Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií OZ PŠaV na Slovensku sa tiež zaoberalo návrhom novely zákona o vysokých školách a ministrovi školstva zaslal OZ PŠaV na Slovensku ešte 28. januára 2021 list, v ktorom okrem iných skutočností uvádzame, že si ministra školstva dovoľujeme upozorniť na fatálnu chybu tohto navrhovaného vysokoškolského zákona a to z nasledovných dôvodov: Zákony, smernice, vyhlášky tvoria súčasť organizačnej dokumentácie, ktorá formálne upravuje fungovanie organizácie, teda aj slovenského vysokoškolského školstva. Tvorí sa až vtedy, keď je známa vízia a plány ďalšieho rozvoja. Považuje sa za hrubú chybu v riadení, ak nie sú organizačné dokumenty zladené s organizáciou a nepodporujú víziu rozvoja slovenského vysokého školstva a strategické ciele jeho rozvoja. Na základe moderných poznatkov vedy a jej aplikácie jedná sa o strategické ciele formou kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Z toho dôvodu dochádza k narušeniu celého systému vysokého školstva na Slovensku, čo spôsobí fatálnu chybu a nezvratné dopady na spoločnosť. Návrh novely podľa predloženého znenia znamená demontáž akademických slobôd a práv a tiež samosprávneho riadenia vysokých škôl a ich fakúlt. Na druhej strane sa neúmerne zvyšujú práva správnej rady, ktorá a priori je v kontexte Slovenskej republiky aberantným orgánom, ktorej členovia nie sú ako osoby donormi vysokej školy teda nemajú čo kontrolovať a ešte k tomu riadiť danú vysokú školu, osobitne, keď zasadajú v lepšom prípade maximálne 2-krát za rok. Obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov súčasným spôsobom zásadne odmietame a odporúčame ho zosúladiť s európskou legislatívou a zákonníkom práce. Všetky ustanovenia obmedzujúce právomoci orgánov akademickej samosprávy treba zrušiť alebo vrátiť ich k pôvodnému zneniu,vrátane ich pôsobnosti na fakultách. Z tohto dôvodu navrhujeme pripomienkovanie takto predkladaného návrhu novely zákona o vysokých školách zastaviť.

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda ZVŠaPRO

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7