Rokovala rada základných organizácií združenia stredného školstva stredo kraja

dátum uverejnenia: 11. 4. 2022
čas: 16:56
kategórie: , Združenie stredného školstva

Rokovala rada základných organizácií združenia stredného školstva stredo kraja

V aule Spojenej školy Banská Bystrica Kremnička sa vo štvrtok 31.marca 2022 stretli na rokovaní predsedovia základných organizácií, členovia profesijných sekcií a komisií Rady základných organizácií OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina. Pozvanie na rokovanie prijal podpredseda zväzu za združenie SŠ Peter Danko , špecialista pre právne služby zväzu Martin Mikluš a špecialisti BOZP Eugen Bertha a Vladimír Kmec. Vážime si a veľmi nás teší, že kompletné bolo aj zastúpenie hostí - zástupcov zriaďovateľov samosprávnych krajov a regionálnych úradov školskej správy BB, TN, ZA.

Rokovanie bolo rozdelené na 4 časti. V úvode sa stretli zástupcovia profesijných sekcií, aby prediskutovali situáciu na jednotlivých typoch škôl a školských zariadeniach a prijali závery - návrhy - požiadavky, s ktorými by sa malo Združenie stredného školstva zaoberať v najbližšom období a uplatňovať ich pri ďalších rokovaniach zväzu.

V druhej časti rokovania si účastníci so záujmom vypočuli vystúpenie podpredsedu zväzu a predsedu združenia SŠ Petra Danka. V úvode ospravedlnil neúčasť predsedu zväzu Pavla Ondeka, ktorý musel kvôli pracovným rokovaniam na poslednú chvíľu svoju účasť na našom rokovaní zrušiť. Pán Danko informoval o rokovaniach s predstaviteľmi štátu v súvislosti s KZVS 2022 ako aj požiadavkami na navýšenie platov v školstve v roku 2022 o 10%. Všetkým zúčastneným podal informácie o pripravovanom proteste a štrajku zamestnancov školstva aj o jeho momentálnom odložení v súvislosti s udalosťami na Ukrajine. Napriek nepriaznivej situácii so zvyšovaním platov aspoň trochu potešil prítomných zástupcov škôl prísľubom vlády, že na dofinancovanie škôl v súvislosti s nárastom cien energií prostriedky nájde. V krátkosti podal prítomným informácie o činnosti združenia SŠ od VIII. zjazdu OZPŠaV ako aj o pripravovanom detskom letnom tábore pre detí členov nášho Zväzu. Na záver poďakoval prítomným predsedom ZO za osobné nasadenie a presadzovanie požiadaviek členov.

Na vystúpenie predsedu zväzu nadviazali hostia - zástupcovia BBSK, TSK a ŽSK a Regionálnych úradov školskej správy Banská Bystrica, Trenčín a Žilina. Informovali o sieti škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, finančnej situácii, vývoji platov a zamestnanosti za rok 2021 a o pripravovaných zmenách v sieti škôl v nasledujúcich rokoch 2022 a výhľadovo aj 2023. Potešiteľné je, že rok 2021 bol nadpriemerný vo vyplatení nadtarifných zložiek platov u všetkých zriaďovateľov, naopak, s obavami pozerajú na financovanie prevádzky škôl a školských zariadení v roku 2022 v súvislosti s rastom cien energií a služieb.

V tretej časti rokovania vystúpil právny poradca Zväzu Mgr. Martin Mikluš. Zaoberal sa hlavne problematikou skončenia pracovného pomeru v súvislosti s dovŕšením 65 roku života a veľmi aktuálnou problematikou nadčasovej práce a jej likvidácie. K uvedeným témam prebehla najbohatšia diskusia. Právny špecialista zväzu odpovedal na množstvo otázok a nejasností. Ďakujeme, že aj po ukončení diskusie s trpezlivosťou riešil individuálne otázky našich predsedov, ktorí sa naňho obracali s konkrétnymi otázkami zo svojich škôl.

V záverečnej časti rokovania sa zaoberali účastníci finančnými otázkami súvisiacimi s činnosťou Rady ZO OZ. Schválili čerpanie rozpočtu na činnosť za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 a tiež Harmonogram akcií a aktivít na rok 2022. Vypočuli si a vzali na vedomie správu Revíznej komisie a v závere sa rozprúdila diskusia k viacerým aktuálnym témam zo života škôl i nášho Zväzu. Ďakujeme všetkým prítomným za účasť na rokovaní a tešíme sa na stretnutia v jeseni tohto roku v Kežmarských Žľaboch na Zhromaždeniach predsedov jednotlivých krajov.

Mgr. Boris Matušek, predseda Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA

Viac foto nájdete na: https://drive.google.com/drive/folders/1iid3AkI1IDc8aPpSPk7IUF5IJ4uTyZid?usp=sharing

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7