Skutočná reforma školstva alebo len ďalší pokus?

dátum uverejnenia: 29. 10. 2021
čas: 10:21
kategórie: Zväz, Združenie základného školstva

Skutočná reforma školstva alebo len ďalší pokus?

Stanovisko Odborového zväzu školstva ku kurikulárnej reforme je nesúhlasné v časti obsahu výchovy a vzdelávania a deklarované už od februára 2021, kedy bola predložená novela školského zákona na prvom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Naše zásadné pripomienky boli vznesené v rámci legislatívneho konania, a zároveň sme iniciovali vydanie spoločného vyhlásenia s profesijnými organizáciami pôsobiacimi v základnom, strednom, špeciálnom a základnom umeleckom školstve. Oslovili sme listom všetkých poslancov NR SR s vysvetlením nášho stanoviska, aby pri hlasovaní mali dostatok informácií, nedali sa zmiasť a vyjadrili svoj vlastný názor. Bohužiaľ, podstata veci im unikla a za novelu školského zákona zahlasovali.

Nesúhlas, argumenty z praxe od našich členov, ktorých je niekoľko desaťtisíc sme neúnavne predkladali navrhovateľom novely zákona, tvorcom reformných krokov, vysvetľovali na stretnutiach. Argumenty z praxe však boj prehrali a na Slovensku sa novelou školského zákona zrušilo vyučovanie na jednotlivé ročníky v základnej škole a podľa vyučovacích predmetov.

Pýtame sa, prečo argumenty praxe a hlas tisícok učiteľov boli ministerstvom ignorované?

Kladieme si otázku, prečo sa po vyše roku pandémie zásadným spôsobom reformuje základné školstvo.

Prečo sa rúca systém v tak závažných bodoch školského zákona a celá kurikulárna reforma sa deje v čase, keď pedagogická verejnosť je vyčerpaná, psychicky vypätá a odborne unavená, čo dokladujú viaceré prieskumy a informácie o pomerne veľkom odchode pedagógov zo základných škôl. Mrzí nás, že Ministerstvo školstva ako nositeľ pomoci učiteľom, rodičom, či deťom práve v tomto období totálnej vyčerpanosti celého rezortu prichádza s reformou výchovy a vzdelávania a učebnicovej politiky na Slovensku.

Chceme upriamiť pozornosť na to, že s nastolenými reformnými zmenami v základnom školstve a so zmenou štátneho vzdelávacieho programu sa budú musieť meniť i školské vzdelávacie programy, čo bude opäť na pleciach našich učiteľov, ktorým vláda už druhý rok po sebe odmieta zvýšiť finančné prostriedky. Čiže viac práce za menej peňazí. Robiť reformu v rezorte, v ktorom sa nezvyšujú finančné prostriedky na ohodnotenie zamestnancov a nezohľadňuje sa ani miera inflácie považujeme minimálne za neetické.

Navrhované zmeny vzdelávacieho systému sa navyše presadzujú bez relevantných analýz, výskumu, štatistík a overovaní v podmienkach slovenskej vzdelávacej politiky.

Aká je súčasnosť?

Ako oponenti návrhu školského zákona sme boli informovaní, že finančné prostriedky z Plánu obnovy sú viazané práve na reformu, preto si dovoľujeme uviesť niekoľko argumentov. V pláne obnovy sú uvedené reformné kroky, ktoré sme tiež pripomienkovali, no tisícky hlasov učiteľov ani tu neboli vypočuté. Plán obnovy sa opiera o vyjadrenia OECD, no vyberá si len negatívne informácie o Slovensku.

Radi by sme reagovali na informácie ohľadom tvrdenia, že zásadné zmeny kurikula je potrebné robiť, nakoľko má Slovenská republika dlhodobo zlé výsledky v medzinárodných meraniach.

Zo zverejnenia výsledkov v medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 zo dňa 3. decembra 2019, kde sa na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov na všetkých typoch škôl sledovala úroveň ich vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti uvádza okrem iného, že v matematickej gramotnosti bolo zaznamenané štatisticky významné zlepšenie výsledkov slovenských žiakov v porovnaní s predchádzajúcim cyklom (2015). Výkon slovenských 15-ročných žiakov sa teda v matematickej gramotnosti v PISA 2018 dostal na úroveň priemeru krajín OECD.

Percentuálny podiel žiakov, ktorí sa svojím výkonom zaradili do top skupiny, zostal v oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na úrovni porovnateľnej s rokom 2015. V matematickej gramotnosti sa percentuálne zastúpenie žiakov s najlepším výkonom v porovnaní s rokom 2015 významne zvýšilo.

V porovnaní s predchádzajúcim cyklom štúdie realizovanom v roku 2015 bolo v tejto oblasti v PISA 2018 zaznamenané významne vyššie priemerné skóre slovenských žiakov, a to až o 11 bodov.

Tvrdenie, že slovenskí žiaci nie sú dostatočne pripravení čeliť novým výzvam sa teda javí ako nie celkom presné. Slovenská republika urobila v rámci vzdelávacej politiky úpravy kurikúl v roku 2015 a podporu funkčnej gramotnosti v oblasti prírodovedných predmetov, kde sa týždenná hodinová dotácia prírodovedných predmetov v rámcových učebných plánoch zvýšila. Spolu ide o navýšenie povinne odučených 12 vyučovacích hodín so zameraním prevažne na oblasť prírodovedných predmetov.

V pláne obnovy v časti - Reforma obsahu vzdelávania sa uvádza, že žiaci pasívne prijímajú veľké množstvo izolovaných informácií od učiteľa. Dovoľujeme si namietať, nakoľko priamo vzdelávacie štandardy, ktoré sú základom pre obsah vzdelávania hovoria, že vzdelávací štandard (prírodovedy) nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov.

Napríklad vzdelávací štandard prírodovedy ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, aby vytváral možnosti na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie, lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia prírodovedy. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať.

Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne systematizovali poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústredia na opis pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti. Neskôr sa sústredia na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie vybraných prírodných javov. Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Učiteľ vedie žiakov do situácií, v ktorých je ich úlohou vyjadrovať aktuálne poznanie, diskutovať s vrstovníkmi o vysvetleniach pozorovaných skutočností. Zároveň poskytuje žiakom dostatok času na skúmanie situácií a javov tak, aby sami získali nové poznanie, ktoré je funkčne začlenené v ich aktuálnom systéme vedomostí. Učiteľ usmerňuje žiakov, ktorých úlohou je samostatne tvoriť nové poznatky vlastnou bádateľskou činnosťou. Prírodoveda vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov, ktoré sú argumentačne podložené, či už minulou a aktuálnou skúsenosťou, alebo inak získavanými objektívnymi informáciami.

Cieľom predmetu je, že žiaci napríklad: • identifikujú faktory, ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či skúmaných situácií a javov, • experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania, • vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich význam pri tvorbe záveru zo zrealizovanej činnosti, • majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú a vytvárajú vysvetlenia...

A podobne je to vo všetkých vyučovacích predmetoch, ktoré majú vytvorené vzdelávacie štandardy a tie vymedzujú obsah učiva a výkon žiaka. Školy ich priamo môžu využívať ako osnovy.

Po schválení novely budú opäť všetky školy musieť robiť nanovo školský vzdelávací program a dokonca podľa novely školského zákona štát nebude pripravovať obsah vzdelávania, teda štandardy vyučovacích predmetov, ale iba vzdelávacích oblastí. Ostatné bude na škole. No učiteľ má učiť a pripravovať sa na vyučovanie, prácu s deťmi, či náročnú prípravu so žiakmi so ŠVVP, ktorých stále pribúda. Učiteľ nemá byť tvorcom osnov pre jednotlivé predmety a ročníky, to má pre neho pripraviť štát. V súčasnosti sú uvedené dokumenty vytvorené. Potreba aktualizácie obsahu, úprava medzi predmetových vzťahov je samozrejmá.

Upozorňujeme i na zmenu spôsobu prípravy budúcich učiteľov a predpokladáme možnosť zníženia počtu záujemcov o toto štúdium. Prvým dôvodom bude podľa nášho názoru zmena dnešnej možnosti voľného výberu aprobácie na povinný výber predmetov podľa vzdelávacích oblasti (napr. matematika – informatika, biológia – fyzika - chémia, jazyky).

Na záver

Na základe uvedených faktov zastávame názor, že reforma nie je dostatočne pripravená, nie je vôbec správne načasovaná a ignorácia argumentov pedagogickej praxe vedie k nespokojnosti, ktorá tu s reformou bola v roku 2008 a môže vyvrcholiť do štrajkov ako v roku 2012.

Preto sa pripájame k protestnému zhromaždeniu, ktorý organizuje KOZ SR v deň druhého kola kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vo verejnej správe a štátnej službe na rok 2022 a žiadame:

-    úprava základnej stupnice platových taríf, tak aby začínala minimálnou mzdou,

-    valorizácia minimálne na úrovni inflácie,

-    zlepšenie sociálneho postavenia zamestnancov.

Zároveň uvádzame na pravú mieru, že vianočná odmena 100 eur bude vyplatená zamestnancom na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2021.

Ingrid Kováčová, špecialistka združenia ZŠ

Zdroj foto: www.dieta.sk

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7