Vyhlásenie Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií OZ PŠaV na Slovensku k rozpočtu verejných vysokých škôl pre rok 2022 a k navrhovanej novele zákona o vysokých školách

dátum uverejnenia: 22. 10. 2021
čas: 13:34
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Vyhlásenie Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií OZ PŠaV na Slovensku k rozpočtu verejných vysokých škôl pre rok 2022  a k navrhovanej novele zákona o vysokých školách

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, zastupujúci zamestnancov slovenských verejných vysokých škôl so znepokojením vníma súčasnú nepriaznivú situáciu na vysokých školách spôsobenú krátením dotácie zo štátneho rozpočtu vysokým školám v roku 2021 o -18, 2 mil. eur, a avizovaným krátením v roku 2022 o -27,2 mil. eur, čo je spolu za dva roky 45,4 mil. eur.

Vláda SR sa v Programovom vyhlásení vlády zaviazala, že sa „zasadí za lepšie prepojenie financovania vysokých škôl a ich kvality“ a „bude presadzovať riešenie pre zmenu systému financovania vysokých škôl“ a má ambíciu zvýšiť kvalitu na vysokých školách. Týmito zásadnými opatreniami v návrhoch štátneho rozpočtu to bude veľmi ťažko dosiahnuteľné. Výdavky na vysoké školy v roku 2021 poklesli z 893 mil. eur na 863 mil. eur. Zapríčinilo to prepúšťanie kvalifikovaných odborníkov technických a prírodovedných odborov, spoločenskovedných odborov a nepedagogických zamestnancov (administratívnych, prevádzkových, zamestnancov študentských domovov a jedálni). Takto dochádza k znižovaniu kvality vyučovania a vedy na vysokých školách.

Osobné výdavky zamestnancov verejných vysokých škôl vychádzajú z transferu rozpísaného kapitolou MŠ VVaŠ SR na rok 2022 v sume 474 mil. eur, v tom mzdy 354 mil. eur s priemerným mzdovým výdavkom 1 562,71 eur, čím dôjde k poklesu o 306,61 eur v porovnaní s rokom 2021, kedy je očakávaná skutočnosť na úrovni 1 869,32 eur. Je to zlý signál Vlády SR voči zamestnancom verejných vysokých škôl. Skrátením rozpočtu osobných výdavkov dôjde k ohrozeniu platov a k ďalšiemu prepúšťaniu zamestnancov, s čím zásadne nesúhlasíme.

Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií OZ PŠaV na Slovensku sa nestotožňuje s pripravovanou novelou zákona o vysokých školách a zásadne nesúhlasí s navrhovaným obmedzením súčasného stavu akademickej samosprávy, autonómnosti vysokých škôl, možnosti voľby rektorov a dekanov akademickými senátmi, ako aj schvaľovaním rozpočtu a rozhodovaním o majetku vysokej školy.

Reforma slovenského vysokého školstva by sa mala odraziť v novej metodike financovania a riadenia vysokých škôl. Potrebná je implementácia rozpočtovania verejných finančných zdrojov aj na základe vízie rozvoja vysokých škôl a nie len na základe minulých údajov.

Dokážeme znovu predložiť moderný efektívny systém financovania a riadenia vysokých škôl. Zostavený je na princípoch moderného riadenia výkonnosti organizácie a zodpovedá súčasným trendom finančného riadenia. Slovensku by to umožnilo stať sa lídrom v tejto oblasti.

Pokiaľ sa situácia na vysokých školách nezlepší, svoju nespokojnosť sme odhodlaní vyjadriť všetkými prostriedkami so zapojením do protestov zamestnancov, ale aj študentov.

V Trenčianskych Tepliciach, 22. októbra 2021


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7