Výzva k účasti na proteste

dátum uverejnenia: 21. 10. 2021
čas: 13:31
kategórie: Zväz

Výzva k účasti na proteste

Vedenie odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vyzýva členov zväzu, aby sa zúčastnili protestného zhromaždenia organizovaného KOZ SR na podporu kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vo verejnej správe a štátnej službe na rok 2022.

V roku 2021 sa z dôvodu vysokých dosahov pandémie na štátny rozpočet však nepodarilo vyrokovať navýšenie platových taríf. Napriek sľubom z minuloročného kolektívneho vyjednávania, že východisková pozícia na zvýšenie tarifných platov v roku 2022 bude minimálne na úrovni inflácie, predstavitelia štátu neakceptovali našu požiadavku na zvýšenie platov a ani nepredložili žiaden iný návrh. Opätovná nulová valorizácia je vzhľadom na nepriaznivé platové hodnotenie zamestnancov verejného sektora a zhoršujúcu sa sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľov Slovenska absolútne neprijateľná.

Z tohto dôvodu sa KOZ SR rozhodla, za podpory všetkých členských odborových zväzov, zorganizovať protestné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v stredu 27.10.2021 o 14:00 na Námestí slobody v Bratislave v deň 2. kola kolektívneho vyjednávania o KZVS na rok 2022.

 

Organizačné zabezpečenie za Odborový zväz školstva

Každý odborový zväz má zabezpečiť účastníkov protestu podľa stanoveného kľúča. OZŠ má na protest zabezpečiť cca 1000 ľudí. Každé združenie má zabezpečiť účastníkov podľa stavu členskej základne nasledovne: ZZŠ: 700, ZSŠ: 220, ZVŠaPRO: 80. Po dohode vo vedení zväzu navrhujeme, aby každý kraj zabezpečil 3 plné autobusy. Účastníci sa majú riadiť aktuálnymi proti-pandemickými opatreniami (OTP). Zodpovední za zabezpečenie a organizovanie autobusov v jednotlivých krajoch budú nasledovní funkcionári zväzu:

Košický kraj: Ľuboš Kvašňák (0910 340 300, rakepo@gmail.com)

Blažej Pandula (0905 769 615, blazej.pandula@tuke.sk)

Prešovský kraj: Darina Nagyová (0911 331 979, nagyova@ozpsav.sk)

Banskobystrický kraj: Boris Matušek (0903 813 477, matusek@ozpsav.sk)

Trenčiansky kraj: Zdena Tunegová (0902 683 324, zdenit@centrum.sk)

Žilinský kraj: Katarína Cigániková (0911 557 695, katka.cig2@gmail.com)

Nitriansky kraj: Miroslav Kováč (0908 790 157, mirokovi@gmail.com)

Zuzana Hlaváčová (0908 438 498, zuzana.hlavacova@uniag.sk)

Trnavský kraj: Ivan Šóš (0903 384 925, sos@ozpsav.sk)

Zoltán Horváth (0903 529 836, horvzol1958@gmail.com)

Bratislavský kraj: Božena Mizerová (0948 309 966, bmizerova@gmail.com)

Náklady na dopravu hradí Odborový zväz školstva. Organizátorom dopravy poskytne bližšie informácie vedúci Úradu zväzu.

Každý účastník obdrží prostredníctvom svojej rady ZO na náklady zväzu finančný príspevok na stravu podľa príslušnosti k jednotlivým krajom (PO, KE: 10 €; BB, ZA, TN: 7 €, TT, NR, BA: 5 €).

Odporúčame predsedom základných organizácií, aby prostredníctvom predsedov svojich rád ZO nahlásili organizátorom dopravy počet účastníkov protestu. Bližšie informácie poskytnú predsedovia jednotlivých združení.

Všetkým účastníkom protestu odporúčame priniesť si žlté vesty, šiltovky, tričká či bundy. Vlajky s logom zväzu a ostatné protestné predmety zabezpečí úrad zväzu. Iniciatíva každého účastníka pri zabezpečení protestných predmetov s heslami je vítaná.

REŠPEKT ZAMESTNANCOM - REŠPEKT ODBOROM!

 

Prehľad požiadaviek KOZ SR vyplývajúcich z návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú správu

-    Skrátenie pracovného času na 37 a ½ hodiny týždenne pri jednozmennej prevádzke, 36 a 1/4 hodiny týždenne pri dvojzmennej prevádzke a 35 hodín týždenne pri trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke

-    Zvýšenie výmery dovolenky na päť týždňov a šesť týždňov pri zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa. Zvýšenie výmery dovolenka na deväť týždňov pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy, zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy

-    Navýšenie platových taríf od 1. januára 2022 o 13 %. Záväzok, že zvýšenie platových taríf nebude mať nepriaznivý vplyv na výšku ostatných zložiek funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané.

-    Odstupné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve

-    Odchodné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve

-    Jeden deň plateného pracovného voľna na žiadosť zamestnanca

-    Zvýšenie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie na najmenej 3 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení

-    Zvýšený prídel do sociálneho fondu na 1 % povinným prídelom a 0,5 % ďalším prídelom zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok

-    Možnosť dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo vyššej percentuálnej sadzbe ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca

Dôvody, z ktorých KOZ SR vychádza, na zvolanie protestného zhromaždenia:

-    Na základe ekonomických ukazovateľov prognózovaných v júni 2021 sa predpokladá hospodársky rast pre rok 2022 vo výške 5,0 % (rast HDP, s. c.)

-    Zastabilizovať sa má zamestnanosť. V roku 2022 by mala po predchádzajúcom poklese zamestnanosť narásť o 0,9 %

-    Zlepšuje sa aj miera nezamestnanosti a v roku 2022 by mala dosiahnuť 6,3 % (podľa výberového zisťovania pracovných síl), čo je úroveň nižšia ako v roku 2020

-    Očakáva sa nárast priemerným mesačných nominálnych miezd v národnom hospodárstve o 4,1 % a reálnych miezd o 1,2 %

-    Rast cien na Slovensku je jedným z najvyšších, na rok 2022 sa predpokladá rast cien o 2,9 %

-    Najaktuálnejšie augustové 2021 údaje (rast cien za august o 3,8 %) však ukazujú, že rast cien v roku 2021 bude vyšší, ako sú prognózy z júna 2021

-    V priebehu vyjednávania v roku 2020 zástupcovia zamestnávateľa deklarovali, že sa budúca valorizácia bude začínať na percente, ktoré zohľadňuje nárast cien, ktorý nebol nijako kompenzovaný rastom platov od 1. januára 2021

-    Ignorovanie vývoja inflácie spôsobí pokles v reálnych mzdách zamestnancov, čo znamená, že reálne si ľudia za svoje platy nakúpia menej tovarov a služieb ako v predchádzajúcom roku. Klesne kúpyschopnosť obyvateľstva

-  Vláda SR navyšuje výdavky verejnej správy napríklad nákupom pásových vozidiel za 2 mld. €, antigénovým testovaním za 546 mil. €, očkovacou lotériou za 26 mil. € aj miliardovým nákupom stíhačiek F-16

-  Vláda SR redukovala osobné náklady verejnej správy o 10 %, čo znamenalo najmä prepúšťanie zamestnancov, pričom pravidelne deklaruje, že chce profesionálnu verejnú správu s kvalitnými a dobre zaplatenými zamestnancami

-  Priemerné mzdy vo verejnom sektore sú nižšie ako v súkromnom a v nasledujúcich rokoch sa predpokladá nižší rast miezd vo verejnom sektore ako v súkromnom. To ešte prehĺbi rozdiely odmeňovaní medzi súkromným a verejným sektorom

-    Prepadnutie platových taríf pod minimálnu mzdu. V základnej stupnici platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú pri minimálnej mzde 646 € v roku 2022 pod jej úrovňou 1 až 4 platová trieda a v platových tarifách štátnych zamestnancov to bude 1 a 2 platová trieda

-    KOZ SR predpokladá, že valorizácia o 13 % predstavuje zvýšené náklady verejnej správy o 760 mil. €, pričom až 56 % z objemu navýšenia platov sa vráti do rozpočtu verejnej správy prostredníctvom daní a odvodov

Minimálna mzda a odmeňovanie:

-    Vláda SR zmenila tzv. automat na stanovenie minimálnej mzdy, pokiaľ nedôjde k dohode sociálnych partnerov, zo 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 57 %, čo znamenalo zníženie minimálnej mzdy na rok 2022 z 680 € na 646 €. Minimálna mzda na rok 2022 tak oproti predchádzajúcemu roku vzrastie len o 23 €

-    Od roku 2022 sa zmrazujú mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu

-    Znižuje sa aj rast minimálnych mzdových nárokov medzi jednotlivými stupňami náročnosti práce

-    V európskom porovnaní (Eurostat) Slováci zarábajú 4. najnižšie hrubé priemerné mzdy (v roku 2020). Za Slovenskom je len Bulharsko, Turecko a Lotyšsko. Zohľadnením nákupnej sily slovenského eura Slováci zarábajú najnižšie hrubé priemerné mzdy spomedzi sledovaných európskych krajín (na roku 2020) – Slovensko v roku 2020 malo podľa Eurostatu najnižšie hrubé priemerné zárobky v parite kúpnej sily. V roku 2020 nás zárobkami v parite kúpnej sily predbehlo aj Bulharsko.

-    Odhaduje sa, že reálne mzdy vzrastú v roku 2022 len veľmi mierne, o 1,2 %. Pokiaľ valorizácia miezd nebude vyššia ako rast cien, hrozí zamestnancom, že reálne im mzdy vôbec nevzrastú a môžu dokonca poklesnúť

Vláda a odbory:

-    Vláda SR svojimi legislatívnymi zmenami oslabila postavenie odborov na podnikovej úrovni

-    Sociálny dialóg je udržiavaný na veľmi nízkej formálnej úrovni, čo má za následok, že legislatíva je prijímaná bez odbornej diskusie s odbormi, často sa obchádza celý legislatívny proces a zmeny, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, sa presadzujú cez poslanecké zmeny v zákonoch

-    Zrušili sa extenzie kolektívnych zmlúv, ktoré nastavovali spravodlivé pracovné podmienky v odvetviach a udržiavali férovú konkurencieschopnosť podnikov

-    Vláda SR zmenami v zákone o tripartite zaviedla nerovnaké postavenie členov na tripartite, keďže členovia, ktorí nespĺňajú reprezentatívnosť aspoň 100 000 zamestnancov, sa môžu napriek tomu prihlásiť do tripartity a získať v nej členstvo


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7