Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Zástupca zamestnancov pre BOZP

Aktívne zapájanie zamestnancov do riešenia úloh bezpečnosti a ochrany zdravia je jedným zo základných princípov prístupu, ktorý je zakotvený v Zákone NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení.

Zamestnancom bolo priznané právo vyjadriť sa k výberu pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce a  k zabezpečeniu pracovného prostredia a pracoviska, prerokovávať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a zdravia pri práci súvisiace s ich prácou a zúčastňovať sa na ich riešení. Skúsenosti nám ukazujú, že aj za bezpečnosť pri práci zodpovedá zamestnávateľ, je ťažké dosiahnuť zodpovedajúci pokrok bez aktívnej  účasti zamestnancov. Bezpečná práca , dobré pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov idú ruka v ruke s vyššou produktivitou a kvalitou práce, zlepšením pracovnej morálky a zvýšením  kreativity zamestnancov.

Na zabezpečenie efektívnej spolupráce bol zákonom ustanovený inštitút zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť (§19 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v platnom znení) „zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“ je legislatívna skratka pre „zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci“, čo je uvedené v § 7 ods.6 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v platnom znení. Títo majú za úlohu presadzovať záujmy svojich kolegov, ktorých zastupujú, zabezpečovať komunikáciu so zamestnávateľom a zapájanie zamestnancov do otázok súvisiacich s ich ochranou pri práci. Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť majú byť v zmysle zákona na túto funkciu školení ( § 19 školenie sa vykonáva osobitne,  

§ 7 ods.6 v pracovnom čase ). Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť je povinný  vymenovať zamestnávateľ na základe návrhu príslušného odborového orgánu(zápisnica zo zasadnutia výboru ZO). Zamestnanca možno navrhnúť alebo zvoliť za zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť len s jeho písomným súhlasom. Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť spolupracujú pri výkone svojej činnosti s inšpekčnými orgánmi.

Jeden zástupca zamestnancov pre bezpečnosť môže zastupovať viac ako 50 zamestnancov, ale nie viac ako 100 zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, zriadi ako svoj poradný orgán komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorú tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia zamestnávateľa, najmä odborníci v danom odbore, pričom nadpolovičnú väčšinu tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zasadá najmenej raz za rok. Zamestnávateľ je povinný sprístupniť na svojich pracoviskách na obvyklom a voľne prístupnom mieste zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť spolu s uvedením pracoviska, na ktorom pracujú.

Zástupcovi zamestnancov zaručuje  zákon NR SR č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov tieto práva:

 ·   zhromažďovať pripomienky zamestnancov k otázkam BOZP, s ktorými oboznamuje zástupcu zamestnávateľa;

·     kontrolovať, či vedúci zamestnanci vytvárajú na pracovisku priaznivé pracovné podmienky a zaisťujú bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu;

·    kontrolovať dodržiavanie predpisov na poskytovanie OOPP(osobné ochranné pracovné prostriedky), umývacích a čistiacich prostriedkov;

·         zúčastňovať  sa vyšetrovania príčin pracovných úrazov, havárií a porúch technických zariadení;

·       požadovať od vedúcich zamestnancov informácie o rizikách a spôsoboch ochrany proti ním, na zaistenie BOZP,

·     vykonávať kontrolu dodržiavania predpisov na zaistenie BOZP, upozorňovať na nedostatky priameho nadriadeného a požadovať ich odstránenie. Na nedostatky upozorňovať aj výbor ZO;

·         sledovať plnenie záväzkov kolektívnych zmlúv v oblasti BOZP;

·         mať v rámci pracovnej doby vyčlenený dostatok času na vykonávanie svojej činnosti;

·         predkladať pripomienky a návrhy orgánom inšpekcie práce pri výkone inšpekcie práce u zamestnávateľa;

·         zúčastňovať sa školenia a doškoľovania zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.Náplňou Komisie BOZP:

 ·      navrhovať opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

·         pravidelne hodnotiť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stav a vývoj pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania, havárií technických zariadení a ostatných otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok,

·         vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,

·         má právo požadovať od zamestnávateľa nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej činnosti.

 

Odporúčania pri kontrole

·        je vhodné vypracovať si dopredu plán vykonávaných kontrol na určité obdobie ;

·       informovať svojho priameho nadriadeného ak sa vykonávajú aktivity súvisiace  s činnosťou zástupcu zamestnancov vykonanie kontroly pracoviska alebo dokumentov;

·         viesť písomné záznamy o zisteniach pri kontrolách;

 

Čo môže byť predmetom kontroly

 ·         bezpečnosť komunikácií, objektov a budov

·         usporiadanie pracovísk

·         stav a funkčnosť ochranných zariadení

·         funkčnosť bezpečnostných zariadení

·         technicky stav strojov a zariadení

·         bezpečnosť vyhradených technických zariadení

·         bezpečnostné značenie, výstražné tabuľky a značky

·         používanie OOPP

·         faktory pracovného prostredia

·       dokumentácia napr.: pracovný a organizačný poriadok, bezpečnostné predpisy, prevádzkové pravidlá, pracovné postupy a iné....

 

 

Nezabudnite : Povinnosti zamestnávateľov sú zároveň právami zamestnancov!

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7