Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Grundwig Partnerstvo

Po výberovej procedúre bol udelený dňa 2.7.2009 Združeniu vysokých škôl a priamoriadených Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku grant vo výške 25000,- EUR na obdobie od 9.8.2009 do 31.7.2011 na projekt č. 9410 0315

„Vývoj sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania ako výstup z celoživotného vzdelávania“

Ku grantu sa uzatvorila zmluva medzi naším zväzom a Národnou agentúrou pre celoživotné vzdelávanie. Čerpanie prostriedkov sa riadi predpismi Slovenskej republiky a podlieha kontrole Národnou agentúrou a EÚ. V prípade nedodržania podmienok zmluvy podlieha penalizácii krátením prostriedkov.

Projekt zahŕňa 24 mobilít, z ktorých je 16 mobilít pre tzv. „učiacich sa“, účastníci sú nominálne vybratí, pri nedodržaní účasti je penalizácia. 8 mobilít zahŕňa tzv. „učiteľov“, t.j. vybraných odborníkov v danej oblasti.

Projekt v angličtine má 41 strán a zahŕňa 6 hlavných bodov a prílohy. Bod 5. „Popis predloženého partnerstva“ a bod 6. „Informácie o navrhnutých aktivitách“ sú preložené do slovenčiny. Dostal ich na povinné oboznámenie každý člen výboru Združenia VŠ a PRO a každý slovenský účastník. Komunikačný jazyk je francúzština.

Definitívnymi partnermi v projekte sú:

SK: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
FR: Centre Henri Aiggueperse, UNSA-Education, Yvry-Seine
PT: Universitade de Aveiro
PT: SPGL, Lisabon
ES: Centro de Estudios CID, Zaragoza

Ďalší navrhovaní partneri (z Rigy a Berlínu) vypadli v priebehu schvaľovania pre nedržanie termínu alebo technických podmienok.

Koordinátor projektu: MUDr. Alexander Kurtanský.

Vedúci zahraničných partnerských strán sú vedúci funkcionári európskych a národných odborových centrál v oblasti vysokých škôl, ktorí sú súčasne vyššími funkcionármi vysokých škôl.

Na študijných návštevách u partnerov sa zúčastnia všetci členovia výboru a špecialistka Združenia doplnení o frankofónnych predsedov základných organizácií ako tzv.“ učiaci sa“, vyšší predstavitelia zväzu a frankofónni odborníci v oblasti celoživotného vzdelávania a sociálneho dialógu ako tzv. „učitelia“. Dátumy návštev boli určené na základe možností partnerov takto: Bratislava a Slovenská republika - október 2009, Lisabon a Aveiro – júl 2010, Paríž a Nancy – november 2010, Zaragoza – jar 2011.

Všeobecným cieľom projektu a návštev je diskutovať o sociálnom dialógu a kolektívnom vyjednávaní na vysokých školách zúčastnených štátov v konkrétnej podobe realizácie ale aj ako náplni programov celoživotného vzdelávania poskytovaného danou vysokou školou (VŠ) dovnútra ale aj verejnosti.

Vykoná sa komparácia národnej legislatívy v danej oblasti, poukáže sa na problémy pri realizácii cieľov. Predloží sa národná štruktúra vysokých škôl, odborových organizácií na národnej a vysokoškolskej úrovní. Produktom projektu má byť spoločná webová strana s linkami na zúčastnené subjekty, ďalej brožúra a CD o naznačenej problematike. Tak to aj vyžaduje bod 5 a 6 zmluvy o projekte.

V dňoch 9. až 14. októbra 2009 sa uskutočnila prvá študijná návšteva a to na Slovensku.

Hlavným bodom programu bol slovenský kontext uvedenej problematiky. Slovenská strana zhromaždila slovenskú legislatívu v oblasti sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania a vysokých škôl, predložila ako príklady kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, niektorých vysokých škôl a to aj vo francúzskom, resp. anglickom preklade. Ďalej sa pripravili PP-prezentácie o štruktúre slovenských VŠ, financovaní verejných VŠ, štruktúre odborov na Slovensku, špeciálne na VŠ. Požiadalo sa o spoluprácu VŠ, najmä prorektorov zodpovedných za celoživotné vzdelávanie a riaditeľov centier CŽV VŠ s cieľom prezentovať minimálne 3-4 VŠ s poskytnutím materiálov najmä v cudzom jazyku o systéme a programoch CŽV. Partneri skúmali či niektorá VŠ poskytuje študijný program v oblasti sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania. Partneri kvitovali dôstojnú reprezentáciu navštívených vysokých škôl na Slovensku, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Vysokej školy v Sládkovičove, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity Komenského v Bratislave. Hostitelia boli prevažne zastúpení rektormi a prorektormi, riaditeľmi centier celoživotného vzdelávania a predsedami univerzitných odborových organizácií. Zahraniční účastníci boli prijatí aj PhDr. Miroslavom Gazdíkom, prezidentom KOZ SR za prítomnosti Ing. Jána Gašperana, predsedu OZPŠaV.

Počas pracovných rokovaní a návštev sa prijal záver, že ciele projektu v zmysle kreovať študijný program vysokých o sociálnom dialógu a kolektívnom vyjednávaní sú reálnou požiadavkou spoločenskej praxe, ale v prípade ich komerčného poskytovania iným sociálnym partnerom navonok univerzít treba ho doplniť ešte aj o iné témy ako napríklad bezpečnosť práce a pod.

Ďalšieho pracovného stretnutia v Lisabone a Aveire v dňoch 17. -24. Júla 2010 sa zúčastní 12-členná skupina zo Združenia vysokých škôl, predstavovaná prevažne predsedami univerzitných a fakultných odborových organizácií za účasti predsedu Združenia a predsedu Zväzu.

Z francúzskej strany sa ho zúčastní významná reprezentácia vysokoškolských odborov v zložení: Marie-Caroline Montagne z Univerzity v Provence, zodpovedná za vzdelávanie personálu, Rene Clarisse z Univerzity v Tours, zodpovedná za ďalšie vzdelávanie, Jacques Drouet, generálny sekretár SNPTES-UNSA a Dominique Lassarre, viceprezidentka Univerzity v Nîmes, národná sekretárka Sup’Recherche-UNSA a podpresdsedníčka Stáleho výboru pre vysoké školy a výskum v Edukačnej internacionále (EI) v Bruseli.

Za španielsku stranu prof. Javier Ilundain, riaditeľ CID v Zaragoze so spolupracovníkmi. Hostiteľmi budú Prof. Manuel Pereira dos Santos, predseda Lisabonskej vysokoškolskej odborovej organizácie a zástupca Portugalska v Stálom výbore pre vysoké školy a výskum v EI a Prof. Lucilia Pessoa dos Santos z Univerzity Aveiro.

Všetci očakávajú ďalšie pozitívne výsledky z nasledujúcich pracovných návštev v rámci projektu, ktorý spracováva aktuálnu európsku tému.

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7