Projekt GRUNDVIG-PARTNERSTVO

Po výberovej procedúre bol udelený dňa 2.7.2009 Združeniu vysokých škôl a priamoriadených Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku grant vo výške 25000,- EUR na obdobie od 9.8.2009 do 31.7.2011 na projekt č. 9410 0315

„Vývoj sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania ako výstup z celoživotného vzdelávania“

Ku grantu sa uzatvorila zmluva medzi naším zväzom a Národnou agentúrou pre celoživotné vzdelávanie. Čerpanie prostriedkov sa riadi predpismi Slovenskej republiky a podlieha kontrole Národnou agentúrou a EÚ. V prípade nedodržania podmienok zmluvy podlieha penalizácii krátením prostriedkov.

Projekt zahŕňa 24 mobilít, z ktorých je 16 mobilít pre tzv. „učiacich sa“, účastníci sú nominálne vybratí, pri nedodržaní účasti je penalizácia. 8 mobilít zahŕňa tzv. „učiteľov“, t.j. vybraných odborníkov v danej oblasti.

Projekt v angličtine má 41 strán a zahŕňa 6 hlavných bodov a prílohy. Bod 5. „Popis predloženého partnerstva“ a bod 6. „Informácie o navrhnutých aktivitách“ sú preložené do slovenčiny. Dostal ich na povinné oboznámenie každý člen výboru Združenia VŠ a PRO a každý slovenský účastník. Komunikačný jazyk je francúzština.

Definitívnymi partnermi v projekte sú:

SK: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
FR: Centre Henri Aiggueperse, UNSA-Education, Yvry-Seine
PT: Universitade de Aveiro
PT: SPGL, Lisabon
ES: Centro de Estudios CID, Zaragoza

Ďalší navrhovaní partneri (z Rigy a Berlínu) vypadli v priebehu schvaľovania pre nedržanie termínu alebo technických podmienok.

Koordinátor projektu: MUDr. Alexander Kurtanský.

Vedúci zahraničných partnerských strán sú vedúci funkcionári európskych a národných odborových centrál v oblasti vysokých škôl, ktorí sú súčasne vyššími funkcionármi vysokých škôl.

Na študijných návštevách u partnerov sa zúčastnia všetci členovia výboru a špecialistka Združenia doplnení o frankofónnych predsedov základných organizácií ako tzv.“ učiaci sa“, vyšší predstavitelia zväzu a frankofónni odborníci v oblasti celoživotného vzdelávania a sociálneho dialógu ako tzv. „učitelia“. Dátumy návštev boli určené na základe možností partnerov takto: Bratislava a Slovenská republika - október 2009, Lisabon a Aveiro – júl 2010, Paríž a Nancy – november 2010, Zaragoza – jar 2011.

Všeobecným cieľom projektu a návštev je diskutovať o sociálnom dialógu a kolektívnom vyjednávaní na vysokých školách zúčastnených štátov v konkrétnej podobe realizácie ale aj ako náplni programov celoživotného vzdelávania poskytovaného danou vysokou školou (VŠ) dovnútra ale aj verejnosti.

Vykoná sa komparácia národnej legislatívy v danej oblasti, poukáže sa na problémy pri realizácii cieľov. Predloží sa národná štruktúra vysokých škôl, odborových organizácií na národnej a vysokoškolskej úrovní. Produktom projektu má byť spoločná webová strana s linkami na zúčastnené subjekty, ďalej brožúra a CD o naznačenej problematike. Tak to aj vyžaduje bod 5 a 6 zmluvy o projekte.

V dňoch 9. až 14. októbra 2009 sa uskutočnila prvá študijná návšteva a to na Slovensku.

Hlavným bodom programu bol slovenský kontext uvedenej problematiky. Slovenská strana zhromaždila slovenskú legislatívu v oblasti sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania a vysokých škôl, predložila ako príklady kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, niektorých vysokých škôl a to aj vo francúzskom, resp. anglickom preklade. Ďalej sa pripravili PP-prezentácie o štruktúre slovenských VŠ, financovaní verejných VŠ, štruktúre odborov na Slovensku, špeciálne na VŠ. Požiadalo sa o spoluprácu VŠ, najmä prorektorov zodpovedných za celoživotné vzdelávanie a riaditeľov centier CŽV VŠ s cieľom prezentovať minimálne 3-4 VŠ s poskytnutím materiálov najmä v cudzom jazyku o systéme a programoch CŽV. Partneri skúmali či niektorá VŠ poskytuje študijný program v oblasti sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania. Partneri kvitovali dôstojnú reprezentáciu navštívených vysokých škôl na Slovensku, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Vysokej školy v Sládkovičove, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity Komenského v Bratislave. Hostitelia boli prevažne zastúpení rektormi a prorektormi, riaditeľmi centier celoživotného vzdelávania a predsedami univerzitných odborových organizácií. Zahraniční účastníci boli prijatí aj PhDr. Miroslavom Gazdíkom, prezidentom KOZ SR za prítomnosti Ing. Jána Gašperana, predsedu OZPŠaV.

Počas pracovných rokovaní a návštev sa prijal záver, že ciele projektu v zmysle kreovať študijný program vysokých o sociálnom dialógu a kolektívnom vyjednávaní sú reálnou požiadavkou spoločenskej praxe, ale v prípade ich komerčného poskytovania iným sociálnym partnerom navonok univerzít treba ho doplniť ešte aj o iné témy ako napríklad bezpečnosť práce a pod.

Ďalšieho pracovného stretnutia v Lisabone a Aveire v dňoch 17. -24. Júla 2010 sa zúčastní 12-členná skupina zo Združenia vysokých škôl, predstavovaná prevažne predsedami univerzitných a fakultných odborových organizácií za účasti predsedu Združenia a predsedu Zväzu.

Z francúzskej strany sa ho zúčastní významná reprezentácia vysokoškolských odborov v zložení: Marie-Caroline Montagne z Univerzity v Provence, zodpovedná za vzdelávanie personálu, Rene Clarisse z Univerzity v Tours, zodpovedná za ďalšie vzdelávanie, Jacques Drouet, generálny sekretár SNPTES-UNSA a Dominique Lassarre, viceprezidentka Univerzity v Nîmes, národná sekretárka Sup’Recherche-UNSA a podpresdsedníčka Stáleho výboru pre vysoké školy a výskum v Edukačnej internacionále (EI) v Bruseli.

Za španielsku stranu prof. Javier Ilundain, riaditeľ CID v Zaragoze so spolupracovníkmi. Hostiteľmi budú Prof. Manuel Pereira dos Santos, predseda Lisabonskej vysokoškolskej odborovej organizácie a zástupca Portugalska v Stálom výbore pre vysoké školy a výskum v EI a Prof. Lucilia Pessoa dos Santos z Univerzity Aveiro.

Všetci očakávajú ďalšie pozitívne výsledky z nasledujúcich pracovných návštev v rámci projektu, ktorý spracováva aktuálnu európsku tému.

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7